Urbanisme i Habitatge

Treballem per:
 • Posar disposició de la ciutadania els tràmits i els serveis per desenvolupar les seves obres i activitats segons els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) subscrits.
 • Treballar per garantir el dret a l'habitatge digne
URBANISME
 • Redacció de documents de planejament urbanístic (Modificacions puntuals del Pla General, Plans de Millora Urbana, Reparcel·lacions,..)
 • Redacció de Projectes d’Urbanització 
 • Tramitació dels projectes urbanístics d’iniciativa privada.
 • Impuls per a la contractació externa de projectes urbanístics
 • Estudi i diagnosi de possibles actuacions en matèria urbanística
 • Resposta a les al·legacions de particulars en matèria urbanística
 • Convenis de col·laboració urbanística
EQUIPAMENTS I OBRES LOCALS
 • Redacció de projectes tècnics d’obres locals
 • Gestió i seguiment de les obres locals
 • Impuls per a la contractació externa de projectes d’obres locals
 • Petició de subvencions (EU, FEDER, GENCAT, DIBA..).
 • Convenis de col·laboració per a l’assoliment dels objectius.
Atenció a la ciutadania
Notícies