La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde/essa i un terç del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia.

Funcions

Les funcions que corresponen a la Junta de Govern d'acord al Reglament Orgànic Municipal són:

  • Assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves funcions.
  • L'exercici de les atribucions que l'alcalde/essa expressament li delegui, d'acord amb el que disposa el Reglament Orgànic Municipal.
  • L'exercici, també, de les atribucions que el Ple li delegui mitjançant acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació (Art. 55 Llei M. de R.L. de Catalunya).
  • L'exercici d'aquelles altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis.

Calendari

Les sessions de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda se celebren ordinàriament els dimarts a les 13.30 h, tret de circumstàncies especials que facin aconsellable el canvi de data. Quan el dimarts sigui festiu, es traslladarà la sessió preferiblement al primer dia hàbil posterior. En períodes de vacances, Nadal, Setmana Santa, i en el mes d'agost, no hi ha haurà sessió, sense perjudici de poder-se convocar i celebrar algunes sessions durant aquests períodes si així convingués per al bon funcionament de l'organització municipal.

Membres de la Junta de Govern

Darrera actualització: 28.06.2023 | 12:27
Darrera actualització: 28.06.2023 | 12:27