Organització municipal

L'Estructura organitzativa defineix el nivell operatiu de l'administració municipal. És a dir, la forma en què es gestionaran les activitats administratives i de serveis (interns i externs) així com la distribució, divisió, agrupació i coordinació de les relacions entre els empleats públics en la realització d'aquestes funcions. La Llei Reguladora de Bases de Règim Local, atribueix a les administracions locals la capacitat de institucionalitzar i gestionar amb autonomia els seus propis interessos. Podeu consultar el nostre Reglament Orgànic Municipal. Aquesta potestat d'autoorganització, està considerada com la més alta expressió d'autonomia reconeguda a qualsevol ens públic. En base a aquesta capacitat, les corporacions locals poden definir per si mateixes les estructures organitzatives internes amb les que es pretén dotar, amb l'objectiu d'adaptar-les a les seves pròpies necessitats i permetre assolir una gestió eficaç i de qualitat.

El cartipàs

El Cartipàs és la distribució per àrees o regidories del govern local. Així, en el Cartipàs s’hi defineix cada una de les regidories i quines funcions li corresponen desenvolupar.

L'Organigrama

L'Organigrama Municipal és la representació gràfica de la estructura orgànica d'una institució i ha de reflectir de forma esquemàtica la descripció dels serveis que integra, la respectiva relació, els nivells jeràrquics que contempla i els diferents canals formals de comunicació i coordinació.

Relació de llocs de treball

La Relació de Llocs de Treball és l'instrument tècnic mitjançant el qual es realitza l'ordenació del personal, d'acord amb la definició organitzativa dels serveis. La seva elaboració parteix de la descripció de les funcions de les estructures i la determinació del dimensionament de les persones que les han de dur a terme així com de les capacitats i coneixements que s'han de requerir per tal de prestar tots els serveis amb la major eficàcia i eficiència possible.

Les àrees

L'activitat de l'ajuntament es divideix en les següents àrees:

Darrera actualització: 26.01.2024 | 14:23
Darrera actualització: 26.01.2024 | 14:23