Consell Assessor d'Urbanisme

La posada en funcionament del Consell Assessor d'Urbanisme (CAU) amplia les possibilitats actuals de participació de la ciutadania en matèria urbanística. Aquesta participació ha estat garantida, tradicionalment, a través del procediment d’elaboració del planejament, mitjançant el dret de tota la ciutadania i entitats de presentar suggeriments i al·legacions durant els períodes d’informació pública del procés d’elaboració del planejament i l’acció pública per a la seva impugnació. Els CAU estan regulats en la legislació urbanística vigent a través del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i el seu Reglament, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol. La Llei preveu la creació d’aquests consells amb caràcter voluntari pels Ajuntaments, amb l’objectiu d’obrir una via complementària de participació, de caràcter més especialitzat i tècnic, com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu, als efectes de garantir i fomentar el dret d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 12:50