Esports

El foment, la planificació i l’organització de programes i esdeveniments relacionats amb l’esport de base, l’esport orientat a la salut i l’esport de lleure.
L’estudi i la planificació de la construcció i la millora d’instal·lacions i equipaments de caràcter esportiu a Sta. Perpètua, i la gestió, l’administració, la conservació i la custòdia d’aquests bens i equipaments.
La realització de tasques de foment, col·laboració, ajut i suport de les associacions, clubs i entitats amb finalitats esportives, tot donant suport a l’associacionisme en el terreny esportiu.

Atenció a la ciutadania
Notícies