Impostos - IBI

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

L'IBI és un tribut directe que grava el valor dels béns immobles que es troben dins de cada terme municipal, ja siguin rústics, urbans o de característiques especials.

Aquest Impost s'abona anualment per les persones físiques o jurídiques que ostentin algun dels següents drets:

  • Concessió administrativa sobre els propis béns immobles o sobre els serveis públics al fet que es trobin afectes,
  • Dret real de superfície,
  • Dret real d'usdefruit,
  • Dret de propietat.

Estaran exempts del pagament d'aquest impost la relació d'immobles descrites en l'article 62 del Reial decret 2/2004, de 5 de març.

L'import de la seva quota anual vindrà donat en funció del valor que li assigni la Gerència Regional del Cadastre a l'immoble, al que es denomina valor cadastral. A aquest valor cadastral corregit en alguns casos per reduccions procedents de la revisió de valors (base liquidable), li serà d’aplicació el tipus impositiu que aprovi cada exercici l’Ajuntament en les seves Ordenances Fiscals (Ord. Fiscal 2.2, reguladora de l’Impost sobre béns immobles). A la quota final així obtinguda se li aplicaran si escau, les bonificacions especificades per llei o aprovades en l’Ordenança Fiscal.

NORMATIVA REGULADORA

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal

Ordenança Fiscal 2.2, reguladora de l’IBI

TRÀMITS FREQÜENTS

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda té delegades les funcions de gestió, recaptació i inspecció d’aquest Impost a l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

Així, serà davant d’aquest Organisme que haureu de realitzar els tràmits referent a l’IBI, com ara, sol·licitud de beneficis fiscals.

Al següent enllaç teniu l’accés a la Seu Electrònica de l’ORGT de la Diputació de Barcelona:

https://orgt.diba.cat/ca/TributsMultes/IBI/ibi

Preguntes freqüents IBI (ORGT-diba.cat)

Darrera actualització: 19.04.2024 | 09:12
Darrera actualització: 19.04.2024 | 09:12