Impostos - IAE

L’IAE es un tribut que grava l’exercici d’activitats empresarials, professionals o artístiques, exercides o no en un local determinat, especificades o no en les tarifes d’aquest impost en tot el territori nacional.

Han de presentar la declaració d’aquest impost els subjectes passius de l’Impost sobre Societats i els referits a l’art. 34.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que tingui un import net de la xifra de negoci (facturació) igual o superior al 1.000.000€.

Les persones físiques no estan obligades, així com els subjectes passius que iniciïn l’exercici d’una activitat, no estaran obligades a l’impost durant els dos primers períodes impositius del desenvolupament d’aquesta activitat, i les persones jurídiques amb un import net de la xifra de negoci (facturació) inferior al 1.000.000€.

L’impost es merita el primer dia del període impositiu, coincident amb l’any natural.

En cas de declaracions d’alta/modificació presentades amb posterioritat a l’1 de gener, el període impositiu serà des de la data de l’alta/modificació fins al dia 31 de desembre.

En cas de baixa de l’activitat i sempre que s’hagi abonat la totalitat de la quota anual, es podrà sol·licitar el prorrateig i devolució dels trimestres en els quals no s’ha desenvolupat l’activitat.

Aquest impost, està configurat en tres tipus de quotes:

  • Municipal: faculta per exercir l’activitat al municipi
  • Provincial: faculta per exercir l’activitat a la província
  • Nacional: faculta per exercir l’activitat al territori nacional

Les seva gestió es realitza a partir de la matrícula de l’impost, que es genera anualment per l’AEAT o entitat que hagi assumit per delegació la gestió del cens de l’impost.

NORMATIVA REGULADORA

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Reial Decret Llei 1175/1990, de 28 de setembre, que regula les Tarifes i la instrucció de l’IAE.

Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, Reglament General de Gestió i Inspecció tributària.

Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal

Ordenança Fiscal 2.3, reguladora de l’IAE

TRÀMITS FREQÜENTS

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda té delegades les funcions de gestió, recaptació i inspecció d’aquest Impost a l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

Així, serà davant d’aquest Organisme que haureu de realitzar els tràmits referent a l’IAE, com ara, altes, baixes o modificacions o sol·licitud de beneficis fiscals.

Al següent enllaç teniu l’accés a la Seu Electrònica de l’ORGT de la Diputació de Barcelona:

 

Tràmits, informació i preguntes freqüents

Darrera actualització: 20.01.2022 | 10:37
Darrera actualització: 20.01.2022 | 10:37