Impostos - IAE

Impost sobre Activitats Econòmiques - IAE

L'IAE es un tribut que grava l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques, exercides o no en un local determinat, especificades o no en les tarifes d'aquest impost en tot el territori nacional.

Han de presentar la declaració d'aquest impost els subjectes passius de l'Impost sobre Societats i els referits a l'art. 34.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que tingui un import net de la xifra de negoci (facturació) igual o superior al 1.000.000€.

Les persones físiques no estan obligades, així com els subjectes passius que iniciïn l'exercici d'una activitat, no estaran obligades a l'impost durant els dos primers períodes impositius del desenvolupament d'aquesta activitat, i les persones jurídiques amb un import net de la xifra de negoci (facturació) inferior al 1.000.000€.

L'impost es merita el primer dia del període impositiu, coincident amb l'any natural.

En cas de declaracions d'alta/modificació presentades amb posterioritat a l'1 de gener, el període impositiu serà des de la data de l'alta/modificació fins al dia 31 de desembre.

En cas de baixa de l'activitat i sempre que s'hagi abonat la totalitat de la quota anual, es podrà sol·licitar el prorrateig i devolució dels trimestres en els quals no s'ha desenvolupat l'activitat.

Aquest impost, està configurat en tres tipus de quotes:

 • Municipal: faculta per exercir l'activitat al municipi
 • Provincial: faculta per exercir l'activitat a la província
 • Nacional: faculta per exercir l'activitat al territori nacional

Les seva gestió es realitza a partir de la matrícula de l'impost, que es genera anualment per l'AEAT o entitat que hagi assumit per delegació la gestió del cens de l'impost.

Normativa reguladora

 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial Decret Llei 1175/1990, de 28 de setembre, que regula les Tarifes i la instrucció de l'IAE.
 • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, Reglament General de Gestió i Inspecció tributària.
 • Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal
 • Ordenança Fiscal 2.3, reguladora de l'IAE

Tràmits freqüents

 • Gestió censal

L'impost sobre activitats econòmiques es gestionarà a partir de la matrícula del mateix. Aquesta matrícula la forma anualment l'Administració tributària de l'Estat, o l'entitat que hagi assumit per delegació la gestió censal del tribut, i està constituïda per censos comprensius de tots els subjectes passius que exerceixin activitats econòmiques, agrupats en funció del tipus de quota, nacional, provincial o municipal, per la qual tributen i classificats per seccions, divisions, agrupacions, grups i epígrafs. La matrícula de cada exercici es tancarà al 31 de desembre de l'any anterior i incorporarà les altes, variacions i baixes produïdes durant aquest any, per a això s'inclouran les declaracions de variacions i baixes presentades fins al 31 de gener i que es refereixin a fets anteriors a l'1 de gener.

Així, serà davant de l'Administració tributària de l'Estat que haureu de realitzar els tràmits referent a l'IAE, com ara, altes, baixes o modificacions.

 • Gestió tributària

La gestió tributària de l'Impost sobre activitats econòmiques és exercida per l'ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb efectes 1 de gener de 2024.

Per tant, a partir d'aquesta data la sol·licitud de beneficis fiscals s'ha de tramitar a través de la Seu electrònica de l'ajuntament.

 • Inspecció 

D'acord amb l'Ordre Ministerial d'Hisenda i Funció Pública HFP/1405/2023, de 26 de desembre (BOE núm. 311 de 29 de desembre), sobre delegació de la inspecció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, per la qual es concedeix la delegació de la Inspecció a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Darrera actualització: 16.02.2024 | 11:42
Darrera actualització: 16.02.2024 | 11:42