IIVTNU (Plusvàlues)

El IIVTNU (conegut com a Plusvàlua) és un tribut municipal de caràcter potestatiu que grava l'augment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana, posat de manifest com a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol, o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els referits terrenys.

Estan obligats al pagament d'aquest impost:

a) En les transmissions oneroses (compravendes, permutes, expropiacions, etc.), el transmitent dels béns, o la persona que constitueixi o transmeti drets reals de gaudi limitatius del domini.

b) En les transmissions a títol lucratiu (donacions, herències o llegats), l'adquirent dels béns o al favor dels quals es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

No estaran subjectes a l'impost, les transmissions en les quals es constati la inexistència d'increment de valor del terreny per diferència entre els valors d'aquest en les dates de transmissió i adquisició. Aquesta circumstància haurà de ser acreditada per l'interessat mitjançant l'aportació dels títols que documentin ambdues

INFORMACIÓ RELLEVANT

Segons la recent Sentència del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 d’octubre (BOE 282, de 25 de novembre), es declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els termes previstos al fonament jurídic 6è. de l’esmentada sentència, en la línia d’anteriors sentències d’aquest Tribunal..

Així, el Reial Decret-Llei 26/2021, de 8 de novembre (BOE 268, de 9 de novembre i entrada en vigor el dia 10 de novembre) configura la nova regulació per la determinació de la base imposable de l’Impost.

Amb els canvis introduïts pel RDL 26/2021, de 8 de novembre, el sistema objectiu de determinació de la base imposable de l’Impost es converteix en un sistema optatiu, el contribuent podrà escollir d’entre les dues modalitats que regula el RDL 26/2021:

  • determinar la base imposable segons el valor cadastral del sòl i el coeficient d’aplicació segons els anys complerts transcorreguts (mètode objectiu)
  • o bé, per la plusvàlua realment obtinguda (estimació directa), segons sigui la més favorable al ell i sempre a sol·licitud de l’obligat tributari.

Nous coeficients de l’article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals:

Inferior a 1 any.

0,14

1 any.

0,13

2 anys.

0,15

3 anys.

0,16

4 anys.

0,17

5 anys.

0,17

6 anys.

0,16

7 anys.

0,12

8 anys.

0,10

9 anys.

0,09

10 anys.

0,08

11 anys.

0,08

12 anys.

0,08

13 anys.

0,08

14 anys.

0,10

15 anys.

0,12

16 anys.

0,16

17 anys.

0,20

18 anys.

0,26

19 anys.

0,36

Igual o superior a 20 anys.

0,45

NORMATIVA REGULADORA

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal

Ordenança Fiscal 2.4, reguladora de l’IIVTNU (EN TANT NO SIGUI APROVADA AMB CARÀCTER DEFINITIU LA MODIFICACIÓ D'AQUESTA ORDENANÇA FISCAL, APROVADA PROVISIONALMENT AL PLE DE 23 DE DESEMBRE DE 2021, ÉS D'APLICACIÓ EL RDL 26/2021, DE 8 DE NOVEMBRE)

TRÀMITS FREQÜENTS

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda té delegades les funcions de gestió, recaptació i inspecció d’aquest Impost a l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

Així, serà davant d’aquest Organisme que haureu de realitzar els tràmits referent a Plusvàlues, com ara, sol·licitud de beneficis fiscals.

Al següent enllaç teniu l’accés a la Seu Electrònica de l’ORGT de la Diputació de Barcelona:

https://orgt.diba.cat/ca/TributsMultes/IIVTNU/iivtnu

https://orgt.diba.cat/ca/TributsMultes/IIVTNU/preguntesiivtnu

 

Darrera actualització: 20.01.2022 | 10:44
Darrera actualització: 20.01.2022 | 10:44