Qualitat de l'aire

La qualitat de l'aire és una de les principals preocupacions actuals, deguda als alts nivells de contaminació presents a l'atmosfera, majoritàriament en forma de gas, però també en forma sòlida, com les partícules en suspensió.

La mala qualitat de l'aire provoca greus afectacions al medi ambient i a la salut de les persones. Actualment la major part de la població catalana està exposada a alts nivells de contaminació. A Barcelona, el 95% de la població està exposada a nivells superiors dels valors de protecció de la salut establerts per la OMS, causant 3.500 morts prematures cada any.

Per tal de vetllar pel benestar de la ciutadania, és necessari analitzar la qualitat de l'aire de les ciutats, conèixer quins contaminants afecten a la població i com s'originen, i poder aplicar mesures correctores i preventives.

Qualitat de l'aire  

 1. Quins són els principals contaminants atmosfèrics?
 2. Com s'evalua la qualitat de l'aire?
 3. Quins efectes sobre la salut té la contaminació atmosférica?
 4. Quina es la qualitat de l'aire a Catalunya?
 5. Quina es la qualitat de l'aire de Santa Perpetua de Mogoda?
 6. On puc consultar  les dades de qualitat de l'aire de Santa Perpetua de Mogoda
 7. Què fa l'ajuntament per millorar la qualitat del aire?
 8. Què puc fer per millorar la qualitat del aire?
 9. Que podem fer per reduir l'exposició a la contaminació?

Quins són els principals contaminants atmosfèrics i quin és el seu origen?

Un contaminant és el nom que rep tota substància aliena a la composició de l'atmosfera que passa a ella i roman durant un cert temps. També s'inclou dins d'aquesta categoria totes aquelles substàncies que conformen l'atmosfera però que es presenten en concentracions superiors a les naturals.

Aquestes substàncies no són sempre d'origen antropogènic; així i tot, quan es parla de contaminació atmosfèrica es fa referència a accions d'origen antropogènic.

Alguns dels contaminants que s'estudien en aire són:

 • Partícules: segons la mida són sedimentables, partícules en suspensió , partícules respirables (< 10 µm), o fums (< 1 µm).
 • Compostos de sofre: SO2
 • Compostos de nitrogen: NO, NO2, NOx,
 • Compostos de carboni: CO, CO2, CH4
 • Oxidants fotoquímics: O3

Segons el seu origen es poden classificar en:

 • Primaris: Procedents directament de les fonts d'emissió
 • Secundaris: Originats a l'atmosfera a partir de diferents processos i reaccions dels contaminants primaris.

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/principals_contaminants/

Com s'avalua la qualitat de l'aire?

A Catalunya el responsable d'avaluar la qualitat de l'aire és el Servei de Vigilància i Control de l'Aire, a partir de les dades recollides amb la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).

L'avaluació de la qualitat de l'aire es fa d'acord amb la legislació vigent (Directiva 2008/50/CE, Reial Decret 102/2011, etc.) i requereix dividir el territori en zones de qualitat de l'aire. A Catalunya s’ha realitzat aquesta divisió segons les emissions i les condicions de dispersió de cada zona. Això ha de permetre optimitzar el nombre de punts de mesurament, ja que si es mesura dins d'una zona en els diferents entorns que hi trobem, la resta de punts de la zona seran equivalents als nivells mesurats en alguna de les estacions de mesura.

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/avaluacio/

Quins efectes sobre la salut té la contaminació atmosfèrica?

La contaminació atmosfèrica afecta  greument la salut de les  persones. Cada contaminant afecta d'una manera diferent.

Consulta el Canal Salut  per saber-ne més.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/contaminacio-atmosferica/Contaminants-de-laire-i-efectes-sobre-la-salut/

Quina és la qualitat de l'aire a Catalunya?

Consulta els informes anuals de la qualitat de l'aire de Catalunya.

Amplia informació amb les dades anuals de la qualitat de l'aire de Catalunya per zones i amb les dades històriques de qualitat atmosfèrica.

Quina és la qualitat de l'aire a Santa Perpetua de Mogoda?

La qualitat de l'aire depèn de la concentració de diferents contaminants atmosfèrics.

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/visor-de-dades/

On puc consultar les dades de qualitat de l'aire de Santa Perpetua de Mogoda?

Les últimes dades les pots trobar al web de la Generalitat de Catalunya:

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/

Què fa l'Ajuntament per a millorar la qualitat de l'aire? 

Protocol de comunicació per episodis de caràcter extrem

Aprovació del PLA D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DEL MUNICIPI DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

https://www.staperpetua.cat/menu-principal/serveis/territori-i-desenvolupament-local/medi-ambient-1/millora-de-laire/1-1-informe-pmaq.pdf

Aprovació del Pla del  PLA D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE DEL VALLÈS OCCIDENTAL

http://www.ccvoc.cat/fitxer/9641/Pla%20d%27acci%C3%B3%20supramunicipal%20per%20a%20la%20millora%20de%20la%20qualitat%20de%20l%27aire%20del%20Vall%C3%A8s%20Occidental.pdf

Annualment es sol.licita a la Diputació de Barcelona la possibilitat de realitzar “Estudis de Qualitat de l'aire de Santa Perpetua”.

>https://www.diba.cat/documents/471041/350333019/Estudi+qualitat+aire+Santa+Perpetua+de+la+Mogoda.pdf/3dde654e-e5a8-6618-a251-6365a295653f?t=1618248578521

Què puc fer per a millorar la qualitat de l'aire?

Els consells per millorar la qualitat de l'aire et permetran modificar fàcilment certs hàbits que repercuteixen directament en el medi ambient i en la teva qualitat de vida.

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/qualitat-de-laire-a-la-conurbacio-de-barcelona/pla_millora_qua_aire_2011_2015/mesures-del-pamqa/episodis_ambientals/faqs/millorar-qualitat-aire/

Què podem fer per a reduir l'exposició a la contaminació?

L'exposició a la contaminació ens pot afectar greument a la salut. És per això que el Canal Salut  ha realitzat un seguit de recomanacions.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/contaminacio-atmosferica/Recomanacions-per-a-la-ciutadania/

Darrera actualització: 02.12.2022 | 14:23
Darrera actualització: 02.12.2022 | 14:23