Escoles Bressol Municipals

Santa Perpètua de Mogoda disposa de tres escoles bressol de titularitat pública repartides arreu del territori.  En aquests centres s'imparteix l'educació infantil de primer cicle, etapa educativa que va de les 16 setmanes als 3 anys.

Serveis que es presten a les escoles bressol:

  • Escolarització, destinada a atenció educativa a infants de 16 setmanes a 3 anys durant l’horari de 8.45 a 12 i de 15 a 17 hores.
  • Servei de menjador, el qual inclou dinar i descans o dinar, descans i berenar per als infants usuaris del servei de l’escola bressol que ho sol·licitin. L'horari és de 12 a 15 hores.
  • Servei d’acollida al matí, aquest servei està adreçat a famílies que sol·licitin el servei, en horari de 8.00 a 8.45 hores

Model educatiu:

L'escola bressol fomenta una visió educativa global, plural i integradora, i parteix de la realitat i de l'entorn social i cultural en què s'ubica. Es vetlla per crear en el centre un clima afectiu i de relació que doni seguretat als infants i potenciï les actituds de descoberta i d'integració al seu entorn.

L'escola bressol contribueix al desenvolupament de les capacitats següents dels nens i les nenes:

  • Conèixer el seu propi cos i les seves possibilitats d’acció
  • Relacionar-se amb els altres a través de diferents maneres d’expressió i comunicació
  • Observar i explorar el seu entorn natural, familiar i social
  • Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats diàries i més habituals

L'escola bressol és laica i respecta totes les creences i religions, tant les de l’alumnat com les del personal de l’escola. Manté una actitud de total respecte i tolerància per les creences de cada persona, sense cap mena de discriminació. L’escola bressol evitarà fer qualsevol tipus d’adoctrinament, proselitisme i sectarisme.

La llengua vehicular i de comunicació dels centres és el català; per tant, serà la llengua habitual de comunicació entre l’equip educatiu, els infants i les seves famílies. Malgrat això, es vetllarà per un tractament no discriminatori de les altres llengües, i es tendirà a normalitzar l’ús del català al centre com a llengua de comunicació en tots els nivells.

L'escola assumeix el compromís d’educació per a tots els nens i les nenes, basada en els principis de la coeducació, una educació igual i sense discriminació per raó de sexe.

L'escola fomenta pràctiques educatives que siguin respectuoses amb el medi ambient, amb la solidaritat, la tolerància i el respecte per la diversitat.

Les escoles bressol disposen d'una xarxa de professionals per atendre la diversitat per mantenir una atenció adequada i individualitzada de l'alumnat amb necessitats educatives especifiques, compten amb el suport dels serveis especialitzats (Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç, CDIAP, i l'Equip d’Assessorament Psicopedagògic, EAP principalment).

L'escola fomenta la participació de les famílies a l'escola, garantint una comunicació diària, basada en un clima de confiança i respecte.

La direcció de l’escola bressol potencia el treball d'equip entre els professionals del centre i la coordinació amb la resta dels equips docents de les diverses escoles bressol municipals, així com amb altres serveis del territori.

És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 10.04.2024 | 13:07