La participació ciutadana

La participació ciutadana és el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència a través dels òrgans i els mitjans de participació degudament establerts.

El portal de participació

Aquest portal és una eina que pretén aglutinar, facilitar la consulta i l'accés de la ciutadania a aquests processos, òrgans i mitjans de participació ciutadana al nostre municipi.

Consultes actives
Consultes finalitzades