Participació Ciutadana

La participació ciutadana

La participació ciutadana és el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència a través dels òrgans i els mitjans de participació degudament establerts.

A l'apartat "Documents" de la columna de la dreta, podeu descarregar l'anunci d'aprovació inicial del reglament de participació ciutadana que conté el text íntegre del reglament, així com la memòria de participació del 2022. També podeu consultar del ROM actual la "Disposició Addicional primera" on fa referència a Participació Ciutadana i del ROM antic el "Capítol II Informació ciutadana".

El portal de participació

Aquest portal és una eina que pretén aglutinar, facilitar la consulta i l'accés de la ciutadania a aquests processos, òrgans i mitjans de participació ciutadana al nostre municipi.

Consultes finalitzades
Consultes antigues