Govern Obert i Transparència

Aquest servei és fruït de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, on a partir del gener de 2016 obliga als ajuntaments a garantir la transparència de la informació pública, per mitjà d’un sistema integral de la informació i del coneixement en format electrònic.

Té un caràcter transversal i  impulsa polítiques per al conjunt de l’organització i presenta unes característiques que el diferencien de la resta de l’estructura organitzativa. Es situa a un nivell estratègic i col·labora amb les unitats i serveis funcionals. Les seves funcions són el disseny, planificació i avaluació de polítiques vinculades a l’Administració electrònica, i la col·laboració en la implantació de les seves concrecions en cada àmbit sectorial.

Les unitats que configuren el servei de Govern Obert i Transparència són les unitats d’Arxiu, Informàtica, Atenció Ciutadana i Govern Obert i Administració Electrònica.

Objectius

Dissenyar i donar suport en l’àmbit de polítiques que tenen impacte transversal en l’organització. Les seves funcions són el disseny, la planificació i avaluació de polítiques vinculades a l’Administració Electrònica, desenvolupar metodologies de treball i gestionar la transversalitat a través d’estratègies integrades de govern electrònic, processos de treball, difusió de la informació i increment de la transparència.

Serveis a la ciutadania

Els principals serveis orientats a la ciutadania són:

Documents

Enllaços