Registre sol·licitants d'habitatges P.O.

El Registre de Sol·licitants és l'eina on tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya s'han d'inscriure per tal d'optar a un habitatge de protecció oficial, bé sigui en règim de lloguer o en propietat. El Registre de sol·licitants, previst a la Llei de dret a l'habitatge, té com a finalitat:

 • Facilitar els processos d'adjudicació i de transmissió d'habitatges protegits
 • Garantir la màxima transparència en tots els processos
 • Informar sobre la necessitat real d'habitatge de cada municipi

A l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) es pot realitzar la inscripció prèvia en el Registre per poder optar a un habitatge amb protecció oficial. Als ciutadans se'ls informa de la documentació necessària per aquesta inscripció, i se'ls proporciona informació sobre el parc existent d'HPO al municipi. Es tramita la inscripció, però es participa en el moment que hagi algun procés d'adjudicació obert. Un cop publicades les llistes d'admesos i exclosos es pot accedir al sorteig dels habitatges de protecció oficial.
 

Relació de documents necessaris per inscriure's al Registre de Sol·licitants
En tots els casos

 • Original i fotoòpia del document d'identitat (vigent) de totes les persones que constin en la sol·licitud
 • Volant d'empadronament individual
 • Original i fotocòpia de la Declaració de Renda corresponent a l'últim exercici fiscal vençut, en el cas d'haver-la presentat
 • En el cas de no haver presentat la Declaració de Renda:
  • Certificat d'Imputacions de l'últim exercici fiscal (sol·licitar a Hisenda)
  • Vida laboral i els certificats de retencions i ingressos de l’IRPF (sol·licitar a la Seguretat Social i al centre de treball)
  • Certificat de pensions no contributives (sol·licitar a la Seguretat) Social) o no contributiva.

Segons la situació

 • Original i fotocòpia del llibre de família, certificació literal de matrimoni o acreditació de parella de fet, si escau. Certificat de defunció, si escau
 • En cas de declarar que s'està separat / da o divorciat / da, s'ha d'aportar el document original i fotocòpia de l asentència ferma de separació o divorci i el conveni regulador que s’hagi aprofitat. Si s'està solter / a amb fills s'haurà d'acreditar amb el document original i fotocòpia de la guarda i custòdia legal dels menors. Si és família monoparental, original i fotocòpia del títol corresponent. I si és família nombrosa, original i fotocòpia del títol corresponent
 • En cas de minusvalidesa, original i fotocòpia de l'ICASS acreditant que aquesta és superior al 33%
 • Si es disposa d'habitatge en propietat, però es troba en algun dels supòsits previstos en el Pla de l'Habitatge, original i fotocòpia de l'escriptura pública de propietat i de l'últim rebut de l'IBI
   

Nota informativa en referència a la inscripció al nou Registre de Sol·licitants d'HPO de Catalunya
El fet d'inscriure's en aquest registre no comporta estar apuntat a cap promoció en concret. Per a qualsevol convocatòria s'hauran d'acreditar documentalment els requisits que s'especifiquin a les normes particulars de la promoció a optar, juntament amb la sol·licitud.

La inscripció té una vigència de 3 anys a comptar des de que es rebi la carta amb la resolució d'inscripció, abans de que finalitzi el termini s'haurà de renovar la sol·licitud, ja que en cas contrari s'entendrà caducada a la inscripció i serà donada de baixa.

Qualsevol modificació de les dades que consten a la inscripció s'haurà de comunicar, a excepció de la variació dels ingressos si aquests no superen el 10% del total. L'incompliment d'aquesta comunicació pot donar lloc, si escau, a la baixa de la inscripció.

Oficina Local d'Habitatge

Plaça de la Vila, 5 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona
Telèfon: 935 743 234
Adreça electrònica: habitatge@staperpetua.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 02.02.2022 | 14:43