Rendiment de comptes

En aquest espai web es troba el retiment de comptes dels diferents projectes i plans estratègics que està duent a terme l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. S'hi pot consultar el nivell de consecució dels diferents objectius i actuacions previstes, així com també accedir al detall sobre els indicadors que permeten avaluar-los. (en construcció).

La rendició de comptes és el conjunt de mecanismes que permeten explicar i exposar, de manera objectivable, el grau d'assoliment i el compliment de les diferents actuacions i propòsits dels diferents projectes de ciutat. El retiment de comptes és un element clau de la transparència de les administracions públiques i dels governs oberts.

La transparència i el retiment de comptes són eines que constitueixen una millora en la legitimitat i l'eficàcia de les actuacions públiques. Ambdós conceptes no es limiten únicament a exercir un control extern i retrospectiu de l'actuació pública, sinó que integren la participació activa de la ciutadania i de la resta d'agents implicats en els circuits de la gestió pública i, concretament, en les fases d'avaluació i valoració de resultats.

La nova manera d'entendre la relació entre Administració i ciutadania implica concebre el retiment de comptes com un element compartit, de caràcter bidireccional, permanent i transparent.

Accés a la informació pública

Disposeu d'informació sobre com exercir el dret d'accés a la informació, un formulari específic i podeu fer el tràmit electrònicament en aquest enllaç.

Resolucions a les sol·licituds d'accés a la informació pública. Atenent a allò que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen les sol·licitud d'accés a la informació (SAIP). Es publica en format excel i csv per a la seva explotació:

  • Dades referents a les sol·licituds finalitzades de gener a novembre de l’any 2021

Us oferim una infografia amb les dades bàsiques de les SAIP de gener a novembre de 2021.

Queixes i suggeriments

Podeu formular les vostres queixes o suggeriments de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o bé podeu realitzar el tràmit directament des de la Seu electrònica fent clic aquí.

Resultats de la gestió de la valoració dels serveis, queixes i suggeriments presentats. Podeu accedir al registre de consultes, queixes i suggeriments rebudes pels ciutadans a l'any 2021, fent clic al següent enllaç.

  • Dades referents a les sol·licituds finalitzades el 2022

Comptes econòmics

Pressupost (anar al portal de transparència)

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses previstes per l'any, detallada segons les fonts de finançament (impostos, tasses i altres ingressos) i la funcionalitat de les despeses (d'educació, esports, urbanisme, etc.). El pressupost, en definitiva, ens concreta l’origen i el destí dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

Estat d'execució

A l'apartat de pressupostos hi trobareu també l'execució d’ingressos i despeses del pressupost de l’Ajuntament per períodes anuals, així permet fer un anàlisi de l’estat de realització respecte a allò que s’havia previst inicialment comparant amb les quantitats de l’exercici anterior en el mateix període.

Processos de participació ciutadana 

Els processos de participació ciutadana són actuacions destinades a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en la definició i planificació de les polítiques públiques locals. Tenen per objecte garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per recollir l’opinió de la ciutadania respecte a una actuació pública concreta en les fases de proposta, decisió, implementació i avaluació.

Per conèixer els processos participatius endegats per l'ajuntament, accediu a la secció de participació ciutadana d'aquest web.

Podeu participar als processos actius a la plataforma de participació ciutadana.

Comptes, plans i programes

El Pla de mandat i els plans sectorials permeten avaluar l'acció de govern.

Pla de mandat

A l'apartat de plans i campanyes d'aquest web municipal teniu tota la informació dels plans de mandat, a més de l'actual.

Subvencions 

Podeu consultar les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Podeu consultar les concessions de subvencions.

Podeu consultar els ajuts atorgats