Rendiment de comptes

 

El rendiment de comptes i la transparència municipal són funcions del servei de Govern Obert i Administració Electrònica.

 

Què vol dir rendir comptes?

El rendiment de comptes és una eina clau de la transparència i de la responsabilitat del govern davant de la ciutadania. Rendir comptes és explicar amb claredat com s'han gestionat els projectes o les activitats de l'Ajuntament, mostrant el seus resultats, i així poder veure com es fan les coses i es pot valorar la seva eficàcia. 

També fomenta que la ciutadania participi, i pugui donar la seva opinió sobre com es gestionen els recursos i poden prendre decisions, creant una relació més oberta i de confiança entre l'administració i la comunitat. 

En aquest apartat podreu consultar informació que permet avaluar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió dels serveis municipals.

 

Dret d'accés a la informació pública

L'accés a la informació pública és un dret de la ciutadania. L'Ajuntament està treballant per tal de que la  informació  estigui accessible al web municipal i al portal de transparència. Si no trobeu la informació que necessiteu podeu exercir el dret d'accés a la informació. Podeu accedir a realitzar el tràmit electrònicament o presencialment a l'OAC.

Resolucions d'accés a la informació SAIP

Atenent a allò que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen les sol·licitud d'accés a la informació (SAIP). Es publica en format excel i csv per a la seva explotació:

2023

  • Dades referents a les sol·licituds finalitzades de gener a novembre de l’any 2023*

Us oferim una infografia amb les dades bàsiques de les SAIP de 2023.

2022

  • Dades referents a les sol·licituds finalitzades de gener a novembre de l’any 2022*

2021

  • Dades referents a les sol·licituds finalitzades de gener a novembre de l’any 2021*

Us oferim una infografia amb les dades bàsiques de les SAIP de gener a novembre de 2021.

Queixes i suggeriments

Podeu formular les vostres queixes o suggeriments de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o bé podeu realitzar el tràmit directament des de la Seu electrònica.

Resultats de la gestió de la valoració dels serveis, queixes i suggeriments presentats. Podeu accedir al registre de consultes, queixes i suggeriments rebudes pels ciutadans a l'any 2021.

  • Dades referents a les sol·licituds finalitzades el 2023*
  • Dades referents a les sol·licituds finalitzades el 2022*

Comptes econòmics

Pressupost (anar al portal de transparència)

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses previstes per l'any, detallada segons les fonts de finançament (impostos, tasses i altres ingressos) i la funcionalitat de les despeses (d'educació, esports, urbanisme, etc.). El pressupost, en definitiva, ens concreta l’origen i el destí dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

Estat d'execució

A l'apartat de pressupostos hi trobareu també l'execució d’ingressos i despeses del pressupost de l’Ajuntament per períodes anuals, així permet fer un anàlisi de l’estat de realització respecte a allò que s’havia previst inicialment comparant amb les quantitats de l’exercici anterior en el mateix període.

Processos de participació ciutadana 

Els processos de participació ciutadana són actuacions destinades a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en la definició i planificació de les polítiques públiques locals. Tenen per objecte garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per recollir l’opinió de la ciutadania respecte a una actuació pública concreta en les fases de proposta, decisió, implementació i avaluació.

Per conèixer els processos participatius endegats per l'ajuntament, accediu a la secció de participació ciutadana d'aquest web.

Podeu participar als processos actius a la plataforma de participació ciutadana.

Comptes, plans i programes

El Pla de mandat i els plans sectorials permeten avaluar l'acció de govern.

Pla de mandat

A l'apartat de plans i campanyes d'aquest web municipal teniu tota la informació dels plans de mandat, a més de l'actual.

Subvencions

Podeu consultar les convocatòries de subvencions de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Podeu consultar les concessions de subvencions.

Podeu consultar els ajuts atorgats

*Tots els documents presentats en aquest portal han estat anonimitzats per garantir la privadesa i la confidencialitat de la informació.