OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ (OME)

Divendres, 30 de setembre de 2022 a les 00:00

Què és l'OME?

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) s'ocupa de gestionar els tràmits administratius de l'escolarització de l'alumnat de Santa Perpètua de Mogoda per a les etapes d'Infantil, Primària i Secundària de tots els centres educatius públics i concertats.

El servei atén les sol·licituds presentades fora dels terminis de preinscripció i matricula.

Escolarització dintre del termini ordinari

El Departament d'Educació de la Generalitat estableix quin és el període ordinari per tal de sol·licitar plaça escolar pel següent curs. També regula el barem i els criteris a seguir per l'assignació del centre escolar.

Escolarització fora del termini ordinari

Una vegada finalitzat el període estipulat pel Departament d'Educació es permet sol·licitar plaça escolar fora del termini ordinari. En aquest cas no es tenen en compte zones ni puntuacions. La normativa vigent regula els criteris que les Comissions de Garanties d'Admissió (CGA) utilitzaran per assignar una plaça escolar.

Comissió de Garanties d'Admissió (CGA)

Les Comissions de Garanties d'Admissió vetllen en tot el procés d'admissió per procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar de Santa Perpètua de Mogoda.

Darrera actualització: 17.01.2023 | 14:24