Ple ordinari mes setembre de 2020

Dijous, 24 de setembre de 2020 a les 00.00 h

Ple de la Corporació de data 24 de setembre de 2020.

1. ALCALDIA
1.1    Aprovació de l’acta de la sessió ordinària núm. 7/2020.
1.2    Donar compte de les Resolucions i Decrets.


2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS GENERALS
2.1 Aprovació expedient de modificació de crèdit  núm. 35/2020.
2.2  Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 10/2020.
2.3  Aprovació modificació Relació de Llocs de Treball 2020.
2.4  Aprovació Pressupost 2020 Consorci urbanístic Can Filuà.


3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I DESENVOLUPAMENT LOCAL
3.1 Modificació puntual del Pla General d’ordenació per a l’ajustament de tres articles ( arts 207, 209 i 210 del Títol Quart Capítol Quart de les Normes Urbanístiques) sobre sistema d’equipaments comunitaris (Clau C).

4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA ISERVEIS A LES PERSONES
4.1 Proposta sobre la sol·licitud de competència sancionadora per les infraccions lleus comeses en matèria de mesures per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19.

5. PROPOSICIONS GRUPS MUNICIPALS

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 31.03.2022 | 10:04