El Ple de la Corporació

El Ple Municipal, òrgan municipal col·legiat, està integrat per 21 regidors i regidores, entre els quals l'alcaldessa, que n'és la presidenta.

Calendari

Es reuneix de manera ordinària l'últim dijous de cada mes.

Funcions

Les seves funcions són:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats referides, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • Aprovar els plans i altres instruments d'ordenació i de gestió establerts en la legislació urbanística.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeix la que és permesa a l'Alcalde o a la Comissió de Govern; adquirir patrimoni i concertar operacions de crèdit la quantia dels quals excedeixi del 5 per cent dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competència feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d'administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla de personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual. Tot això dins els termes establerts per la legislació sobre funció pública local; i també, separar del servei els funcionaris de la Corporació, llevat del que estableix l'article 99.4 de la Llei de Bases de Règim Local, i ratificar l'acomiadament del personal laboral.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Alienar el patrimoni.
 • Les altres atribucions que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeixi una majoria qualificada. (Article 71 - 3 i 4 d'aquest Reglament).
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixin les lleis.

Igualment correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde, la qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Regidors/es que composen el Ple

Darrera actualització: 08.03.2024 | 13:33