Organització i règim intern

Servei Administratiu de caràcter intern que té com a objectiu estratègic “Organitzar la estructura administrativa i procedimental; Potenciar la coordinació interdepartamental; Mantenir i preservar la qualitat dels serveis; i Prioritzar i ordenar els recursos humans i econòmics, posant en valor la eficiència i la racionalització de la despesa .”.

Unitats que integren el servei:

Unitat d’Organització

Funcions principals:

 • Impulsar, coordinar, gestionar i negociar tant els projectes de ‘àrea com els transversals des de la perspectiva d’orientació estratègica
 • Vetllar per la coherència i la gestió global
 • Impulsar, coordinar i col·laborar en la implementació de projectes de modernització i millora organitzacional
 • Desenvolupar projectes vinculats a l’organització interna de la corporació i a la qualitat dels serveis
 • Impulsar i promoure l’ús de les noves tecnologies de la informació de de la comunicació, tant en els circuits organitzatius interns com en les noves formes d’atenció ciutadana
 • Efectuar diagnòstica i projectes d’intervenció administrativa
 • Definir, impulsar i fer el seguiment a les accions relatives a l’organització (inclosa la redistribució, l’assignació, l’adequació, la promoció d’efectius)
 • Impulsar iniciatives i actuacions destinades a millorar la qualitat, la capacitació i la professionaltizació de l’organització
 • Vetllar pel clima organtizatiu. Promoure accions dirigides en especial a la gestió de canvi, el sentiment de pertinença i la millora en l’atenció ciutadana

Unitat de Compres

Funcions principals:

 • Consolidar la Unitat de compres com a ens gestor i centralitzador dels serveis i subministrament  de l’organització municipal
 • Formalitzar els procediments administratius de la unitat
 • Adequar els subministraments a la normativa vigent
 • Realitzar el control exhaustiu i racionaltizació de la despesa ordinària dels Serveis Generals
 • Unificar i homogenitzar els procediments de compres
 • Vetllar per la intercomunciació amb els tercers i proveïdors

Unitat d’Informàtica

Funcions principals:

 • Realitzar progressivament l’adeuació dels serveis i procediments administratius, així com dels ajustos organitzatius necessaris per a l’adequació de l’administració de l’Ajuntament de Santa Perpètua a un model d’Administració Electrònica

Oficina d’Atenció al Ciutadà

 

Darrera actualització: 20.01.2021 | 00:09