Estadística i població

El servei de Població i Estadística, gestiona la base de dades del habitants del nostre municipi, mitjançant el intercanvi de fitxers amb el Institut Nacional d’Estadística, Registres Civils i altres ens de dret públic. Tanmateix, realitza l’explotació estadística de les dades del padró.

Darrera actualització: 06.12.2020 | 12:36