Santiago Delgado Ortiz

Regidor i portaveu del grup municipal

Grup Municipal: VOX

Formació acadèmica        

Escola de Belles Arts, Fotografia e Imagen.

 

Experiència professional

Reporter Gràfic en agencies nacionals e internacionals de premsa.

           

Experiència política

Partido Popular 1996-1998

 

Retribució anual bruta

  • Assistència a les sessions del Ple: 657,77 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.
  • Assistència a les Juntes de portaveus que es convoquin en ocasió de convocatòria de Ple: 475,61 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.
  • Assistència a les Juntes de Govern, en haver estat nomenat/da tinent/ta d’alcaldia, tant ordinàries com extraordinàries: 444,24 €, per cada sessió que es celebri.

Assignar als Grups municipals, en virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 43.2 del Reglament Orgànic Municipal un import de 236,37 € mensuals per Grup i 236,37 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

Adreça electrònica: delgadoos@staperpetua.cat
Darrera actualització: 08.03.2024 | 10:25