Plànol de zones de protecció, servituds i afectacions a efectes orientatius

Ordenança Reguladora dels Procediments d'Intervenció Administrativa Municipal sobre l'ús del sòl i edificació: Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. 

Plànol Annex

Data: Juliol 2023

Darrera actualització: 25.07.2023 | 12:36