Junta de portaveus

Està integrada pels regidors i regidores portaveus dels grups municipals, i es reuneix sota la presidència de l'alcalde/essa. Cada grup també pot designar un/una portaveu suplent. La seva funció és tractar amb l'alcalde/essa tots els assumptes que facin referència a l'ordenació de la Corporació. Els acords de la Junta de Portaveus s'han d'adoptar per vot ponderat.