Consell Municipal de Salut

El Consell Municipal de Salut és un òrgan de participació sectorial creat de conformitat amb el que preveuen els articles 62 i 63 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

El Consell Municipal de Salut té caràcter consultiu i l’objectiu de fer possible la participació de la ciutadania i de les associacions que realitzen activitats i presten serveis en l’àmbit de la salut pública, els serveis sanitaris i els serveis socials mitjançant el debat i l’assistència a l’Ajuntament, en tot allò que es refereix als temes que afecten a la salut, a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i els programes municipals que pugui dur a terme l’Ajuntament.

Darrera actualització: 24.11.2021 | 14:23