Alcaldia

L'alcalde/essa és el/la President/a de la Corporació i exerceix les atribucions que, en desenvolupament de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 21) li confereix la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya (art. 51), així com les altres que expressament li atribueixin les Lleis, i aquelles altres que la legislació de l'Estat o de Catalunya assignin als municipis i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Funcions

L'Alcalde/essa té les atribucions següents:

 • Representar l'Ajuntament i, per tant:

Representa el municipi en tots els actes públics que se celebrin dins i fora del terme.

Confereix mandats per a la representació i defensa dels interessos municipals via judicial o administrativa, i per a tota mena d'actes o de negocis jurídics.

Presideix els actes d'obertura de pliques en els procediments de contractació d'obres, serveis i subministres, d'alienació, concessió i arrendament de béns i de qualssevol altres contractes.

Subscriu els documents amb els quals es formalitzen els contractes, convenis i altres negocis o actes jurídics en què intervingui o participi la Corporació.

Disposa la compareixença i defensa en els processos incoats contra l'Ajuntament.

 • Dirigir el govern i l'administració municipal, i, per tant:

Nomena i separa lliurement els regidors que, en nombre no superior a un terç del nombre legal, han d'integrar la Comissió de Govern.

Nomena i separa lliurement, entre els membres de la Comissió de Govern, els Tinents d'Alcalde que, per ordre de nomenament, substituiran l'Alcalde en cas de vacant, absència, malaltia o impediment.

Nomena i separa els presidents de les comissions informatives.

Delega determinades atribucions a la Comissió de Govern.

Confereix i revoca delegacions, genèriques o especials, a favor dels membres corporatius.

Resol els conflictes d'atribucions en els caso què la competència no sigui atribuïda al Ple ni a cap altra administració pública.

Vetlla pel compliment exacte de les lleis i altres disposicions normatives de caràcter general.

Aplica els reglaments i ordenances municipals.

Resol els recursos d'alçada interposats contra els actes i els acords dels organismes autònoms municipals, sempre que es refereixin a matèries el coneixement i la resolució de les quals, estiguin atribuïts, dins l'àmbit municipal, a l'Alcaldia.

 • Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i, per tant:

Suspèn i aixeca les sessions, dirigeix les deliberacions i decideix els empats amb vot de qualitat.

Fa publicar, executar i complir els acords de l'Ajuntament.

 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals, i, per tant:

Dicta disposicions particulars per al millor compliment dels serveis.

Emet els informes del Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.

Dicta ordres individuals constitutives de mandat per a l'execució d'un acte o la seva prohibició, en l'exercici de la facultat d'intervenir en l'activitat dels ciutadans, sempre que hi hagi una norma legal o reglamentària que l'habiliti per a aquest efecte.

 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

 • Dictar bans i vetllar perquè s'acompleixin.

 • Autoritzar, disposar despeses, i reconèixer obligacions dins dels límits de la seva competència, ordenar pagaments i rendir comptes, i, per tant:

Ordenar despeses dins dels límits de la seva competència marcats per norma legal o reglamentària per acord del Ple de la Corporació o per les bases d'execució del pressupost.

Aprova totes les factures corresponents a les despeses que prèviament hagin estat autoritzades.

Aprova totes les certificacions d'obres, serveis, subministres o prestacions prèviament contractades pels òrgans municipals.

Ordena tots els pagaments que s'hagin de fer amb fons municipals.

Concedeix les subvencions o ajuts amb càrrec a les partides i consignacions del pressupost, d'acord amb el pla de distribució que s'aprovi.

Aprova els padrons, documents fiscals i liquidacions tributàries.

Dicta actes d'aplicació i efectivitat dels tributs locals i resol les reclamacions i els recursos dels interessats sobre aquests.

Desenvolupa la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, sense perjudici de les atribucions del Ple de la Corporació.

Rendeix els comptes anuals que seran sotmesos al Ple de la Corporació.

 • Exercir la direcció superior de la Policia Municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.Exercir la direcció superior de tot el personal de la Corporació.

 • Exercir accions judicials i administratives en casos d'urgència.

 • Adoptar formalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortuni públic o de perill greu de la comunitat, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediatament al Ple.

 • Contractar obres i serveis, sempre que la quantia excedeixi del 5 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni del 50 por cent del límit general aplicable a la contractació directa, d'acord amb el procediment general establert. I, per tant:

Contracta assistències d'empreses consultores i de serveis, amb la mateixa limitació expressada en aquest apartat.

Contracta la realització de treballs específics i concrets, no habituals de l'Administració amb la mateixa limitació expressada en aquest apartat.

Resol les qüestions incidentals que sorgeixin en els contractes de la seva competència.

Signa els actes de formalització de les recepcions definitives derivades de tota mena de contractes.

Disposa la cancel·lació de les garanties de contractació en els contractes atribuïts a la seva competència.

Aliena efectes no utilitzables.

 • Concedir llicències, quan ho disposin les ordenances. I, per tant:

Atorga les llicències urbanístiques, d'activitats d'ús comú especial de béns de domini públic o d'altres de caràcter municipal.

Adopta les mesures de protecció de la legalitat urbanística i exerceix la potestat sancionadora en matèria de disciplina urbanística.

 • Les altres que expressament li atribueixin les Lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans.
Darrera actualització: 04.04.2022 | 13:58
Darrera actualització: 04.04.2022 | 13:58