Antonia Luís Romero

Regidora

Grup Municipal: PSC

Lloc de naixement: Mérida

Data de naixement: 23 de desembre 1963

Formació acadèmica

  • B.U.P. y C.O.U. Instituto Valldaura – Barcelona EGB Actual Colegio Publico Guineüeta. Així mateix he realitzat gran quantitat de cursos formatius a l'àmbit professional, destacant: Gestió del temps i organització del correu. Negociació. PRL. Llenguatge Inclusiu. Treball en Equip. Lideratge i Diversitat. Tècniques de Venda.

Experiència professional

  • 2010 -Actualidad: Técnica de Sistemas Internos – Telefónica de España S.A.U.
  • 1999-2010: Asesor Comercial Empresas – Telefónica de España S.A.U.
  • 1990-1999: Representante Servicios Abonados – Telefónica de España S.A.U.
  • 1982-1990: Técnica Operaciones – Telefónica de España S.A.U.
  • He desenvolupat la meva activitat als depts. Tècnic, Màrqueting Comercial en l'àmbit residencial i d'empreses i fins a l'actualitat al Dept. de Sistemes Interns, resolent incidències de les diferents plataformes de gestió, contractació, cobraments, reclamacions, etc.
  • Així mateix, he participat en diferents ocasions, com a professor col·laborador dins de l'empresa.

Altres dades

Comunicació: Sóc una persona molt comunicativa que em permet socialitzar fàcilment. El treball en equip és essencial per a la meva manera de desenvolupar-me i actuar. Expresso confiança, amabilitat i respecte per comunicar-me, cosa que em facilita empatitzar.

Lideratge: Durant la meva vida professional he organitzat diferents grups de treball i col·laboradors, cosa que m'ha permès no només l'aprenentatge mutu sinó mantenir un bon clima de treball i sobretot resoldre conflictes. Crec fermament en el diàleg i el respecte per a una bona col·laboració i clima laboral.

Referències: He participat en diferents grups associatius, cosa que m'ha permès tenir una perspectiva humana i associativa que m'ha enriquit com a persona.

Retribució anual bruta

  • Assistència a les sessions del Ple: 657,77 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.

  • Assistència a les Juntes de portaveus que es convoquin en ocasió de convocatòria de Ple: 475,61 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.

  • Assistència a les Juntes de Govern, en haver estat nomenat/da tinent/ta d’alcaldia, tant ordinàries com extraordinàries: 444,24 €, per cada sessió que es celebri.

Assignar als Grups municipals, en virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 43.2 del Reglament Orgànic Municipal un import de 236,37 € mensuals per Grup i 236,37 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

Adreça electrònica: luisra@staperpetua.cat
Darrera actualització: 08.03.2024 | 10:18