Afectacions a l'atmosfera: ozó i contaminació

Avisos en cas d'episodis de caràcter extrem

L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda disposa d'un protocol davant d'episodis ambientals extrems que fa referència, especialment, als episodis ambientals de contaminació atmosfèrica; als avisos per onades de calor i fred i per situacions de pol·linització intensa.

Episodis Ambientals de contaminació atmosfèrica

Un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica és una situació en què la concentració d'algun contaminant és més elevada, perquè les condicions de dispersió i ventilació són nul·les o molt baixes, o per una intrusió de pols d'origen Africà. Quan es dona alguna d'aquestes situacions, les zones més afectades solen ser les urbanes, densament poblades, a causa de les elevades emissions sobretot provinents del trànsit rodat. A la conurbació de Barcelona en concret, es va declarar una zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, la qual inclou 40 municipis, (d'entre els quals Santa Perpetua forma part) pels contaminants següents: diòxid de nitrogen (NO2), partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i Ozó Troposfèric (03).

Es poden donar tres escenaris en aquesta situació:

 • Avís preventiu
 • Declaració d'episodi ambiental per alta contaminació amb restriccions de trànsit (només s'activa pel contaminant NO2)
 • Declaració d'episodi ambiental per alta contaminació sense restriccions de trànsit

Inscripcions als avisos

Les persones que vulguin rebre els avisos i la informació actualitzada sobre els episodis ambientals es poden inscriure a través d'aquest tràmit a la Seu Electrònica.

L'ozó troposfèric

L'ozó és un gas incolor, invisible i d'olor agradable que es troba de manera natural a l'atmosfera.

La seva concentració és màxima a uns 20 km d'altura, dins de l'estratosfera -és l'anomenada capa d'ozó-, que protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades (raigs UV) procedents del sol i, per tant, és beneficiosa per a nosaltres.

L'ozó també es troba més proper a la superfície terrestre, concretament a la troposfera (que comprèn el tram d'atmosfera entre el sòl i uns 10 km d'alçada) -l'anomenat ozó troposfèric-, que quan es troba en concentracions superiors a les habituals pot ser considerat un contaminant atmosfèric.

Superació dels llindars de l'ozó troposfèric

Quan les concentracions d'ozó superen un llindar determinat, poden afectar les persones i cal prendre mesures d'autoprotecció. Els efectes de l'ozó en la salut de les persones varia segons la seva concentració en l'atmosfera i la sensibilitat de l'individu. La majoria de les persones, especialment les que pertanyen a grups més sensibles, han de prendre precaucions quan els nivells d'ozó superen els valors d'avís a la població (180 micrograms per m3 d'aire durant 1 hora). A partir dels 240 micrograms per m3 durant 1 hora es produeix la superació del llindar d'alerta. En aquest cas, els consells d'autoprotecció s'estenen a tota la població.

Consells d'autoprotecció en cas d'avís de superació d'ozó:

 • No feu esforços físics prolongats a l'aire lliure.
 • Eviteu que els nadons, els nens, la gent gran i les persones afectades per malalties cròniques passin llargues estones a l'exterior.
 • Consells per reduir els nivells d'ozó:
 • Eviteu els desplaçaments innecessaris amb vehicle motoritzat.
 • Utilitzeu el transport públic o el mitjà de transport menys contaminant.

La contaminació atmosfèrica

Declaració d'episodi ambiental

La contaminació atmosfèrica és la contaminació de l'aire ambient. Es produeix per la presència a l'aire de substàncies determinades en concentracions superiors a les naturals, que impliquen risc, dany o molèstia greu a les persones i altres éssers vius. També pot afectar diversos materials, reduir la visibilitat o produir olors.

La major part de la contaminació atmosfèrica té origen en l'activitat humana (emissions de diòxid de nitrogen), però també es pot produir per causes naturals, com per exemple per l'acumulació de pols del sòl aixecada pel vent, per productes expel·lits per erupcions volcàniques, etcètera.

Les condicions meteorològiques de l'atmosfera poden dispersar o concentrar els contaminants o fins i tot modificar-ne la naturalesa. Quan la situació meteorològica contribueix a concentrar els contaminants, de tal manera que se superen els valors límit legislats, es declara un episodi ambiental i es defineixen mesures per reduir les emissions i la concentració d'aquests contaminants.

Consells d'autoprotecció:

 • No feu esforços físics prolongats a l'aire lliure.
 • Eviteu consumir tabac.
 • Reduïu l'estona que passeu en espais a l'aire lliure.

Consells per reduir els nivells de contaminació:

 • Eviteu els desplaçaments innecessaris amb vehicle motoritzat.
 • Utilitzeu el transport públic o el mitjà de transport menys contaminant.

Grups de població especialment sensibles

Sempre que hi hagi un avís de superació dels nivells d'ozó o es declari un episodi ambiental per diòxid de nitrogen o per partícules, cal extremar les precaucions i la vigilància amb els grups de població especialment sensibles:

 • Els nadons i els nens són el grup amb més risc a l'exposició, especialment els nens quan són a l'aire lliure fent activitats físiques.
 • També qualsevol adult que faci activitats físiques prolongades a l'exterior.
 • Les persones amb malalties respiratòries com asma o bronquitis crònica.
 • Les persones amb malalties cardiovasculars.
 • La gent gran.
 • Les persones especialment sensibles a l'ozó i que sense raó coneguda en pateixen més els efectes que la resta de la població.

Podeu trobar més informació a: Protecció civil. Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Darrera actualització: 06.02.2023 | 11:07