El Ple celebra aquesta tarda la sessió ordinària del mes d'abril

Dijous, 27 d'abril de 2023 a les 12:00

El Pla especial urbanístic per a la definició dels usos del Castell de Can Taió és un dels punts que tractarà avui el Ple de la Corporació Local de l'Ajuntament de Santa Perpètua.

La Junta de Govern va aprovar al gener de 2021 un document encarregat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, propietari de l’immoble, i que dona resposta a la petició de l’Ajuntament de Santa Perpètua per a la legalització de les activitats actuals i futures a desenvolupar en aquest equipament i garantir una correcta implantació de les mateixes i la seguretat de les persones. El Pla determina quatre usos dominants: educatiu, sanitari-assistencial, agrícola i ramader i d’oficines i serveis. També detalla altres usos compatibles com són els esportius, de lleure i comercial per a productes de jardineria i agraris i el residencial d’acollida. També canvia la qualificació del sòl, que passa de reserva d’equipament general a dotacions comunitàries i reconeix el Castell de Can Taió com a edificació de gran volum que pot ser objecte de gestió compartimentada. El Castell de Can Taió està inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del municipi i sotmès al Pla general municipal d’Ordenació. L’edifici acull dues activitats gestionades per la Fundació GSIS i per Iniciatives Solidàries.

El Ple aprovarà inicialment afegir al nomenclàtor Porxada dels Drets Humans per a l'estructura fotovoltaica ubicada a l'aparcament de l'avinguda de l'Onze de Setembre, entre els carrers de García Nieto i Puig i Cadafalch. Així com una addenda del Conveni de cooperació interadministrativa relatiu a la delegació de competències del servei de neteja de la xarxa de clavegueram amb el Consorci Besòs – Tordera.

El Ple del mes d'abril incorpora en els punts de l'ordre del dia una modificació de crèdit per valor de 1.447.388,70 euros. D'aquests, 670.000 euros es destinen al soterrament de serveis a la via pública al barri de La Florida i uns 105.000 euros a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Altres temes a tractar a la sessió plenària serà l'aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana i la modificació del reglament del servei de les escoles bressol municipals i donar compte de l'aprovació del Pla Local de Seguretat 2023-2025 en la Junta Local de Seguretat celebrada el 20 d'abril.

Els grups municipals eleven al Ple del mes d'abril dues proposicions. Una d'elles és per establir mesures correctores urgents a la sequera i per un nou cicle de l’aigua resilient al canvi climàtic. D'aquesta manera s'insta la Generalitat de Catalunya a establir mesures correctores en l’àmbit de l’eficiència dels consums i restauració d’espais fluvials, una dotació pressupostària en inversions de modernització, millores dels regadius, ajudes a les comunitats de regants, millora de les pèrdues en xarxes de distribució, subvencions a ens locals per obres de connexió a noves fonts, i millora en la qualitat de l’aigua i ecosistemes. Pressupost per impulsar noves fonts d’aigua més resilients, ampliar recursos per la millora de las dessalinitzadoras i la construcció d’una nova planta a la conca del Foix és un altre dels acords que es demanen. Especialment, s'insisteix a impulsar projectes en matèria de regeneració d’aigua, com la implantació de la xarxa d’aigua regenerada de Santa Perpètua de Mogoda i la previsió de pressupost per a la construcció d’una nova Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) al Besòs. L'Ajuntament també reclamarà de la Generalitat de Catalunya un diàleg constant amb els municipis per tal de consensuar i establir mesures correctores en cada àmbit donada l’excepcionalitat de cada territori i no limitar-ho al règim sancionador d’acomplir o no. "En situacions excepcionals mai es pot perdre l’entesa amb els principals actors que són els territoris", diu la proposició.

L'altra proposició que arriba al Ple d'abril és en relació a la promoció d’actuacions judicials de desallotjaments davant d’ocupacions conflictives i delinqüencials en habitatges. L'Ajuntament de Santa Perpètua iniciarà el procés judicial de desallotjament en els casos que la propietat de l'immoble ocupat es desentengués i l'ocupació fos conflictiva, generi alteració de la convivència, de l'ordre públic o posi en perill la seguretat o la integritat de l'immoble. Igualment, l'Ajuntament, donant compliment a la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques, continuarà aplicant les accions pertinents per recuperar d'ofici la possessió dels immobles ocupats que siguin de la seva propietat.

Darrera actualització: 28.04.2023 | 12:41