Avisos en cas d'episodis de caràcter extrem

L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda disposa d'un protocol davant d'episodis ambientals extrems que fa referència, especialment, als episodis ambientals de contaminació atmosfèrica; als avisos per onades de calor i fred i per situacions de pol·linització intensa. 

Episodis Ambientals de contaminació atmosfèrica

Un episodi ambiental de contaminació atmosfèrica és una situació en què la concentració d’algun contaminant és més elevada, perquè les condicions de dispersió i ventilació són nul·les o molt baixes, o per una intrusió de pols d’origen Africà. Quan es dona alguna d’aquestes situacions, les zones més afectades solen ser les urbanes, densament poblades, a causa de les elevades emissions sobretot provinents del trànsit rodat. A la conurbació de Barcelona en concret, es va declarar una zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, la qual inclou 40 municipis, (d'entre els quals Santa Perpetua forma part) pels contaminants següents: diòxid de nitrogen (NO2), partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i Ozó Troposfèric (03).

Es poden donar tres escenaris en aquesta situació:
> Avís preventiu
> Declaració d’episodi ambiental per alta contaminació amb restriccions de trànsit (només s’activa pel contaminant NO2)
> Declaració d’episodi ambiental per alta contaminació sense restriccions de trànsit

 

INSCRIPCIÓ ALS AVISOS

Les persones que vulguin rebre els avisos i la informació actualitzada sobre els episodis ambientals es poden inscriure a través d'aquest tràmit.

Darrera actualització: 18.02.2022 | 15:23