Vés al contingut (premeu Retorn)

La Família

per prova darrera modificació 01/08/2014 08:35

Títol de Família Nombrosa

Carnet acreditatiu per famílies amb tres fills o més que dóna dret a certs avantatges i descomptes. També es consideren famílies nombroses unitats familiars que tenen tres o més fills/filles, siguin comuns o no, o dos si un d'ells/elles és discapacitat/discapacitada.

Llegir Més

Títol de Família Monoparental

Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament. Les famílies monoparentals poden estar formades per: • Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella. • Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec. • Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix algun dels requisits següents: o No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment. o Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant. o En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec. o En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.

Llegir Més

Preinscripció a l'Escola de Música i Dansa

L’ Escola Municipal de Música és un centre amb voluntat d’apropar la música, i també la dansa, als ciutadans i ciutadanes del municipi, oferint-los, a través d’uns ensenyaments no reglats, la possibilitat de fer, comprendre i gaudir la música i la dansa.

Llegir Més