Jordi Umbert Juliana

Regidor

Grup Municipal: ERC - MES - AM

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

  • Llicenciatura en Pedagogia (Universitat de Barcelona)
  • Títol Superior de Música (Conservatori de Barcelona)

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

  • Professor de L’Escola Municipal de Música i Dansa de Santa Perpètua (entre 1994 i 2014)
  • Director de L’Escola Municipal de Música i Dansa de Santa Perpètua (Del 2000 al 2010)
  • Director de L’Escola Municipal de Música/L’Escola d’Arts en Viu del Prat de Llobregat (del 2014 a l’actualitat)

 

EXPERIÈNCIA POLÍTICA

Regidor d’ERC a l’Ajuntament de Santa Perpètua des de l’any 2015

 

RETRIBUCIONS (ANY 2022)

Assistència a les sessions del Ple: 560,42 € per sessió, fins un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any

En virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, un import de 216,48 € mensuals per Grup i 216,48 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

 

Adreça electrònica: umbertjj@staperpetua.cat
Darrera actualització: 20.02.2023 | 10:04