Vés al contingut (premeu Retorn)

Títol de Família Monoparental

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:16
Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament. Les famílies monoparentals poden estar formades per: • Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella. • Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec. • Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix algun dels requisits següents: o No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment. o Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant. o En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec. o En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.

Aquelles persones que compleixen els requisits.

Requisits:

Per tal que es reconegui la condició de família monoparental, cal que els/les fills/es:

 • Siguin menors de 21 anys d'edat o siguin discapacitats/des o estiguin incapacitats/des per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis. Els estudis han de ser d'educació universitària en els seus diversos cicles i modalitats, de formació professional de grau superior, d'ensenyaments especialitzats de nivell equivalent als universitaris o professionals en centres sostinguts amb fons públics o privats, o qualssevol altres de naturalesa anàloga, o bé poden ser estudis encaminats a obtenir un lloc de treball. No hi ha límit d'edat per als/a les fills/es discapacitats/des, sempre que convisquin amb la família.
 • Convisquin amb el/la progenitor/a i en depenguin econòmicament. S'entén que la separació transitòria d'un període igual o inferior als dos anys (motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, privació de llibertat del/de la progenitor/a o dels fills/es o internament d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal dels menors) no trenca la convivència entre el/la progenitor/a i els fills/es, encara que sigui conseqüència d'un trasllat temporal a l'estranger.

Documentació general (original i còpia)

 • DNI/NIF del/de la progenitor/a i del/dels fill/s majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar (*).
 • NIE, si s'escau, del/de la progenitor/a i del/dels fill/s majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Llibre/s de família complet/s, o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l' Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela.

Documentació específica (original i còpia)
La documentació que cal presentar varia segons els diferents supòsits.

 • Targeta de residència de totes les persones membres de la unitat familiar, quan es tracti de persones residents no comunitàries.
 • Certificat de registre com a persona resident comunitària, en el cas de persones residents comunitàries.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud, en cas que hi hagi fills/es majors de 21 anys (*).
 • Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en el cas de fills/es majors de 21 anys i fins a 26 anys.
 • Certificat de defunció de l'altre/a progenitor/a, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
 • Resolució judicial del procediment de família (sentència de separació o de divorci i conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableixi les mesures de guarda i/o les pensions d'aliments.
 • Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat un procediment d'execució de sentència per impagament de pensions d'aliments.
 • Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de la situació de violència.
 • Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament.
 • Certificat de permanència en un centre d'execució penal.
 • Certificat de permanència en un centre hospitalari.
 • Declaració certificada de l’impost de la renda sobre les persones físiques del darrer exercici disponible o certificat d’imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar pel que fa als fills majors de 21 anys (*).

Persones amb nacionalitat d’un altre país dela Unió Europea:

 • Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants progenitores i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar. Si no es disposa del document anterior, s’haurà d’aportar fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Central d’Estrangers, justificatiu de la inscripció en el Registre central d’estrangers dela Direcció Generaldela Policiai dela Guàrdia Civilcom a resident comunitari, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d’identitat del seu país d’origen.

Persones amb nacionalitat extra comunitària:

 • Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.

(*) En cas d'autoritzar al departament de Benestar Social i Família a consultar les vostres dades, a una altra administració o organisme, no caldrà aportar aquesta documentació

Renovació per acabament del termini de validesa
No caldrà aportar la documentació general de l'apartat "Documentació general", corresponent al títol nou. Únicament s'haurà de presentar la documentació específica si la persona sol·licitant es troba en algun dels supòsits indicats en l'apartat "Documentació específica".

Renovació per variació de les circumstàncies familiars o personals
Caldrà aportar únicament la documentació general de l'apartat "Documentació general", corresponent al títol nou, que acrediti la variació i la documentació específica si la persona sol·licitant es troba en algun dels supòsits indicats en l'apartat "Documentació específica".

En el moment en que es compleixen els requisits.

2 mesos aproximadament

Negatiu

Gratuït

Presencial i telemàtic

Departament de Benestar Social i Familia, Generalitat de Catalunya

 

Observacions:

Hi ha dues categories de famílies monoparentals: l'especial i la general.

 • Especial:
  • Famílies monoparentals amb dos fills o més.
  • Famílies monoparentals en les quals el progenitor o un fill o filla tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar.
 • General: La resta de famílies monoparentals.

 

Obligacions de les persones titulars
Les persones titulars estan obligades a comunicar ala Secretaria de Família, en el termini màxim de tres mesos, les variacions de les circumstàncies familiars i/o personals, sempre que aquestes hagin de ser tingudes en compte a l'efecte de la modificació o l'extinció del dret al títol que tinguin expedit.

Nota
La compulsa de les fotocòpies es pot fer a les dependències del Departament de Benestar Social i Família o bé en el moment de presentar la documentació als registres de les dependències administratives.

 


S'equiparen amb la família monoparental les famílies constituïdes per:

 • Un/a progenitor/a, amb fills/es al seu càrrec, que conviu alhora amb una altra persona o amb altres persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial, ni forma una unió estable de parella.
 • Una persona vídua o en situació equiparable, amb fills/es que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.
 • Un/a progenitor/a que té la guarda dels/de les fills/les i que no percep pensió d'aliments establerta judicialment  o que la percep però és inferior a la meitat de l'import de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill/la.
 • Una persona progenitora amb fills/filles a càrrec que ha patit violència d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril , del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Un/a progenitor/a amb fills/es al seu càrrec que ha patit abandonament de família per part de l'altre/a progenitor/a o convivent.
 • Un/a progenitor/a amb infants a càrrec quan l'altre/a progenitor/a està durant un any o més en situació de privació de llibertat, en situació d'hospitalització o en d'altres situacions similars.

La família monoparental perd aquesta condició en el moment en què la persona que encapçala aquesta unitat familiar contrau matrimoni amb una altra persona o constitueix una unió estable de parella d'acord amb la legislació civil catalana, o bé deixa de complir qualsevol dels requisits establerts.

Es considera condició equiparada amb la del/de la fill/a, la de la persona menor tutelada o acollida preadoptivament o simple amb caràcter permanent o amb durada superior a un any amb la qual es conviu i es considera condició equiparada amb la del/ de la progenitor/a la de la persona tutora i la persona acollidora.

S'entén per persona discapacitada la que té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i per persona incapacitada per treballar la que té una incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

Les persones estrangeres de països no comunitaris tenen dret al reconeixement de la condició de família monoparental sempre que totes les persones membres de la família, que donin dret al títol, resideixin legalment a Catalunya.

ília dela Generalitatde Catalunya.

Iniciar tràmit

SOL TITOL FAMILIA MONOPARENTAL.pdf