Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement i Revisió del Grau de Discapacitat

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:23
El reconeixement del grau de discapacitat suposa sol•licitar una valoració a l' Institut Català d'Assistència i Serveis Socials sobre les conseqüències que té en el desenvolupament de les activitats de la vida diària les malalties, quan s'han fet cròniques o permanents. Es valora la disminució en funció d’unes taules de valoració establertes. Un cop es pugui acreditar aquesta discapacitat, es poden beneficiar de diferents prestacions. En el cas d’empitjorament o millora, es pot sol•licitar la revisió del grau de la discapacitat.

-                Les persones que pateixen alguna malaltia permanent que pot comportar unes conseqüències que generin una disminució per a les activitats de la vida diària. Les persones que pateixin alguna discapacitat, seqüela d'una malaltia física, psíquica i/o sensorial i necessitin saber el grau de discapacitat.

 

-                Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquestes persones es consideraran afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33 % exclusivament als efectes de la Llei 51/2003 d'igualtat d' oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Requisits:

 

-                Persones que pateixen i  poden acreditar mitjançant informes mèdics, alguna malaltia permanent que comporti conseqüències que generin una disminució per a les activitats de la vida diària.

 

-                En el cas de revisió del grau de disminució es pot demanar sempre i quan es prevegi una millora o empitjorament raonable en les circumstàncies que van donar lloc al seu reconeixement. En els altres casos, no es podrà revisar el grau fins que no hagin passat un mínim de dos anys des de la resolució del reconeixement de disminució.

-                Aquest termini no serà necessari en els casos següents:

  • quan s'acrediti error de diagnòstic
  • quan s'hagin produït canvis substancials en les circumstàncies que van donar lloc al reconeixement del grau (noves patologies, empitjorament, etc.)

-                Original i Fotocòpia del DNI/NIF/NIE de la persona beneficiària.

-                Original i Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement en cas que el beneficiari sigui menor de 16 anys. En cas que el beneficiari sigui un menor de 16 anys, fotocòpia del DNI/NIF/NIE del representant legal.

-                En cas de ser pensionista de la Seguretat Social per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa o de Classes Passives per jubilació o retir per incapacitat per al servei o inutilitat, resolució de reconeixement de la condició de pensionista emesa per l'Institut Nacional de la Seguretat Social o pel Ministeri d'Economia i Hisenda o pel Ministeri de Defensa, segons el cas.

-                Informes mèdics.

En el cas de revisió del grau de disminució es pot demanar sempre i quan es prevegi una millora o empitjorament raonable en les circumstàncies que van donar lloc al seu reconeixement. En els altres casos, no es podrà revisar el grau fins que no hagin passat un mínim de dos anys des de la resolució del reconeixement de disminució.

 

Aquest termini no serà necessari en els casos següents:

  - quan s'acrediti error de diagnòstic

  - quan s'hagin produït canvis substancials en les circumstàncies que van donar lloc al reconeixement del grau (noves patologies, empitjorament, etc.)

Un any aproximadament.

Negatiu

Gratuït

Presencial

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat.

Reconeixement grau discapacitat.pdf