Vés al contingut (premeu Retorn)

Prestació per al Manteniment de la Llar per a Determinats Col·lectius

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:19
És una prestació permanent de dret subjectiu, per a les persones que no poden atendre amb llurs ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el cònjuge, o el familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb qui compartien despeses ha mort. Aquesta prestació té com a finalitat garantir l'ús de l'habitatge habitual tot facilitant una vida independent.

A les persones que no poden cobrir les despeses de manteniment de la llar perquè el/la cònjuge o bé el/la familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, ha mort.

 

Requisits:

 

  • Residir legalment a Catalunya.
  • Acreditar haver de fer front amb llurs únics ingressos al manteniment de la llar habitual (llum, aigua, gas...).
  • Acreditar que compartien amb el cònjuge o familiar que ha mort les despeses de la llar.
  • Acreditar que depenguessin econòmicament de la persona difunta.
  • No ser persona usuària d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, sanitari, o de naturalesa anàloga i no estiguin ingressades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat. Les persones que visquin en habitatges tutelats no es consideraran usuàries d’una prestació de serveis d’acolliment residencial. Per tant, les persones que visquin en habitatges tutelats les poden sol·licitar i ser-ne beneficiàries.
  • Tenir uns ingressos, per tots els conceptes, iguals o inferiors a la quantitat que es marqui anualment.

 

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud (original i còpia):

  • Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIE de la persona sol·licitant.
  • Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de la declaració de l’impost sobre la renta de les persones físiques (IRPF) disponible. No caldrà aportar aquesta documentació en cas d’haver autoritzat al Departament a efectuar les consultes pertinents amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • Original de certificat de convivència actualitzat (expedit dins els 3 mesos anteriors a la seva presentació).
  • Certificat de defunció del familiar amb qui compartien despeses i document acreditatiu de la relació de parentiu entre la persona sol·licitant i la persona difunta (llibre de família, etc.). (En cas de ser perceptor/ora d’una pensió de viduïtat dela Seguretat Socialno caldrà aportar la documentació d’aquest apartat).

En qualsevol moment

Màxim tres mesos

Negatiu

Gratuït

Presencial

Departament de Benestar Social i Família i Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) dela Generalitat.

Despesses Manteniment de la LLar.pdf