Vés al contingut (premeu Retorn)

Pensió No Contributiva per Jubilació

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:19
La pensió no contributiva per jubilació és una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones majors de 65 anys sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions i que no tenen recursos econòmics suficients.

Persones majors de més de 65 anys sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions..

 

Requisits:

 

 • Tenir 65 anys complerts en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys entre l'edat de 16 anys i la data de sol·licitud de la pensió . D'aquests 10 anys, 2 hauran de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de sol·licitud de la pensió.
 • No superar el nivell de recursos establert.
  1. La persona sol·licitant no pot disposar d'ingressos iguals o superiors a l' import mensual (365,90 €) ni anual (5.122,60€ ) de la pensió no contributiva.

 Tampoc poden superar el límit de recursos establert cada any les persones amb les quals convisqui la persona sol·licitant que tinguin un lligam de matrimoni (cònjuge) o consanguinitat fins el segon grau (pares, fills, germans, avis i néts).

Documentació relativa al sol·licitant

 • Persona espanyola:
  • Fotocòpia compulsada del DNI.
  • Original del certificat de convivència actualitzat (expedit dins els 3 mesos anteriors a la seva presentació).
 • Persona amb nacionalitat d’un altre país dela Unió Europea:
  • Fotocòpia compulsada del permís de residència vigent.
  • Si no disposa del document anterior, haurà d’aportar la fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Central d’Estrangers, justificatiu de la inscripció en el Registre central d’estrangers de la Direcció Generalde la Policiai de la Guàrdia Civilcom a resident comunitari, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d’identitat del seu país
   d’origen.
  • Certificat emès per l’organisme competent o per l’Ambaixada i/o Consolat del seu país d’origen a Espanya, on consti si és o no pensionista. En cas afirmatiu haurà de fer constar l’import mensual i el nombre de pagaments anuals que rep.
  • Original del certificat de convivència actualitzat (expedit dins els 3 mesos anteriors a la seva presentació).
 • Persona amb nacionalitat de tercers països:
  • Fotocòpia compulsada del permís de residència vigent.
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès perla Direcció Generaldela Policia(Secció d’Estrangeria) justificatiu dels períodes de residència legal en territori espanyol.
  • Certificat emès per l’organisme competent o per l’Ambaixada i/o Consolat del seu país d’origen a Espanya, on consti si és o no pensionista. En cas afirmatiu, haurà de fer constar l’import mensual i el nombre de pagaments anuals que rep.
   - Original del certificat de convivència actualitzat (expedit dins els 3 mesos anteriors a la seva presentació).
 • Persona incapacitada legalment:
  • Fotocòpia compulsada de la sentència d’incapacitació.
  • Fotocòpia compulsada de l’acceptació del càrrec de tutor.
 • Persona divorciada o separada:
  • Fotocòpia compulsada del conveni regulador de la separació i de la sentència de divorci o separació.
 • Treballador/a per compte d’atri:
  • Fotocòpia compulsada dels fulls de salari de l’any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals.
 • Treballador/a autònom/a:
  • Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals d’ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l’any actual.
 • Situació d’atur:
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per les oficines de Treball dela Generalitat(OTG) on consti l’ import que cobra mensualment i la data prevista de finalització.
  • En el cas que sigui perceptor de subsidi d’atur, en el certificat haurà de constar el tipus de subsidi que percep (per treballadors majors de 52 anys, alliberats de presó, renda activa d’inserció, etc.).
 • Situació d’incapacitat temporal:
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per l’entitat pagadora de la prestació d’incapacitat temporal.

 

Documentació relativa a les persones que conviuen amb la persona sol·licitant

 • Persona divorciada o separada:
  • Fotocòpia compulsada del conveni regulador de la separació i de la sentència de divorci o separació.
 • Pensionista d’un altre país:
  • Certificat emès per l’organisme competent o per l’Ambaixada i/o Consolat del seu país d’origen a Espanya, on consti si és o no pensionista. En cas afirmatiu, haurà de fer constar l’ import mensual i el nombre de pagaments anuals que rep.
 • Treballador/a per compte d’atri:
  • Fotocòpia compulsada dels fulls de salari de l’any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals.
 • Treballador/a autònom/a:
  • Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals d’ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l’any actual.
 • Situació d’atur:
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per les oficines de Treball dela Generalitat(OTG) on consti l’import que cobra mensualment i la data prevista de finalització.
 • Situació d’incapacitat temporal:
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per l’entitat pagadora de la prestació d’incapacitat temporal.

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

De 3 a 6 mesos

Negatiu

Gratuït

Presencial

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) dela Generalitat.

 

Observacions:


Es pot obtenir la compulsa dels documents presentant la fotocòpia i el document original al personal del registre.

 

La quantia de la pensió és variable i depèn dels ingressos personals i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui.
Aquests ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

 

Aquesta prestació és incompatible amb el FAS per vellesa o per malaltia, subsidi de garantia d'ingressos mínims, subsidi d'assistència de tercera persona i amb la prestació econòmica per fill a càrrec.

Model sol·licitud PNC.pdf