Vés al contingut (premeu Retorn)

Pensió No Contributiva per Invalidesa

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:19
La pensió no contributiva per invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones d' entre divuit i seixanta-cinc anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

Aquelles persones que compleixin els requisits

 

Requisits:

 

Requisits generals

 • Ser major de 18 anys i menor de 65 anys en la data de la presentació del formulari de sol·licitud.
 • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals 2 hauran de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de la pensió.
 • Estar afectat per una discapacitat o per una malaltia crònica en un grau igual o superior al 65 %.
 • No superar el nivell de recursos establert.

 

 

Requisits econòmics

 • La persona sol·licitant no pot disposar d'ingressos iguals o superiors a l' import mensual (365,90 €) ni anual (5.122,60 €) de la pensió no contributiva. 
 • Tampoc poden superar el límit de recursos establert les persones amb les quals convisqui la persona sol·licitant que tinguin un lligam per matrimoni (cònjuge) o consanguinitat fins el segon grau (pares, fills, germans, avis i néts). Segons els límits de recursos econòmics que cada any s’estableixen.

Documentació relativa al sol·licitant

 • Persona espanyola:
  • Fotocòpia compulsada del DNI.
  • Original del certificat de convivència actualitzat (expedit dins els 3 mesos anteriors a la seva presentació).
 • Persona amb nacionalitat d’un altre país dela Unió Europea:
  • Fotocòpia compulsada del permís de residència vigent.
  • Si no disposa del document anterior, haurà d’aportar la fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Central d’Estrangers, justificatiu de la inscripció en el Registre central d’estrangers dela Direcció Generaldela Policiai dela Guàrdia Civilcom a resident comunitari, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d’identitat del seu país d’origen.
  • Certificat emès per l’organisme competent o per l’Ambaixada i/o Consolat del seu país d’origen a Espanya, on consti si és o no pensionista. En cas afirmatiu haurà de fer constar l’import mensual i el nombre de pagaments anuals que rep.
  • Original del certificat de convivència actualitzat (expedit dins els 3 mesos anteriors a la seva presentació).
 • Persona amb nacionalitat de tercers països:
  • Fotocòpia compulsada del permís de residència vigent.
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès perla Direcció Generaldela Policia(Secció d’Estrangeria) justificatiu dels períodes de residència legal en territori espanyol.
  • Certificat emès per l’organisme competent o per l’Ambaixada i/o Consolat del seu país d’origen a Espanya, on consti si és o no pensionista. En cas afirmatiu, haurà de fer constar l’import mensual i el nombre de pagaments anuals que rep.
  • Original del certificat de convivència actualitzat (expedit dins els 3 mesos anteriors a la seva presentació).
 • Persona incapacitada legalment:
  • Fotocòpia compulsada de la sentència d’incapacitació.
  • Fotocòpia compulsada de l’acceptació del càrrec de tutor.
 • Persona divorciada o separada:
  • Fotocòpia compulsada del conveni regulador de la separació i de la sentència de divorci o separació.
 • Treballador/a per compte d’altri:
  • Fotocòpia compulsada dels fulls de salari de l’any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals.
 • Treballador/a autònom/a:
  • Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals d’ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l’any actual.
 • Situació d’atur:
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per les oficines de Treball dela Generalitat(OTG) on consti l’import que cobra mensualment i la data prevista de finalització.
  • En el cas que sigui perceptor de subsidi d’atur, en el certificat haurà de constar el tipus de subsidi que percep (per treballadors majors de 52 anys, alliberats de presó, renda activa d’inserció, etc.).
 • Situació d’incapacitat temporal:
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per l’entitat pagadora de la prestació d’incapacitat temporal.
 • Només en cas de sol·licitar la pensió no contributiva per invalidesa:
  • Fotocòpia compulsada del certificat de qualificació de la discapacitat, únicament en cas que la persona hagi estat qualificada en una comunitat autònoma diferent de Catalunya.

 

Documentació relativa a les persones que conviuen amb la persona sol·licitant

 • Persona divorciada o separada:
  • Fotocòpia compulsada del conveni regulador de la separació i de la sentència de divorci o separació.
 • Pensionista d’un altre país:
  • Certificat emès per l’organisme competent o per l’Ambaixada i/o Consulat del seu país d’origen a Espanya, on consti si és o no pensionista. En cas afirmatiu, haurà de fer constar l’import mensual i el nombre de pagaments anuals que rep.
 • Treballador/a per compte d’altri:
  • Fotocòpia compulsada dels fulls de salari de l’any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals.
 • Treballador/a autònom/a:
  • Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals d’ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l’any actual.
 • Situació d’atur:
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per les oficines de Treball dela Generalitat(OTG) on consti l’import que cobra mensualment i la data prevista de finalització.
 • Situació d’incapacitat temporal:
  • Fotocòpia compulsada del certificat emès per l’entitat pagadora de la prestació d’incapacitat temporal.

En qualsevol moment

De 3 a 6 mesos

Negatiu

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Presencial

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) dela Generalitat.

 

Observacions:

La quantia de la pensió no contributiva la determina anualmentla Lleide pressupostos generals de l'Estat. És una quantia variable i depèn dels ingressos personals de la persona sol·licitant i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui.

Quan es tracta de persones amb invalidesa o discapacitat en un grau igual o superior al 75% de discapacitat i que necessitin l'ajuda d'una altra persona per realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana, com ara vestir-se, menjar, etc., s'incrementarà la pensió en un 50% sobre la quantia màxima.

Model sol·licitud PNC.pdf