Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajut de menjador escolar

per admin darrera modificació 18/05/2017 12:31
Ajuts per a les famílies amb situacions econòmiques desfavorides per poder pagar el menjador escolar dels infants en centres sufragats amb fons públics, i que atorga el consell comarcal.

Pares, mares o tutors d’infants matriculats a centres sufragats amb fons públics i que compleixin amb el requisits establerts. 

Les bases que convoca anualment el Consell Comarcal del Vallès Occidental disposen el límit dels ingressos que no han de superar per membre la unitat familiar. 

A la sol·licitud de subvenció, mitjançant instància normalitzada, caldrà adjuntar la documentació següent:

1. DNI del pare/mare sol·licitant o del tutor/a legal del/la menor.

2. Documentació per acreditar situació socioeconòmica:

a. Treballadors en actiu: declaració renda de l’últim any fiscal, de cadascun dels membres de la unitat familiar.

b. Pensionistes: certificats de les pensions contributives i no contributives del darrer any.

c. Aturats/des: certificats de les prestacions de l’any en curs, emès per “Servicio Estatal de Empleo Público” (SEPE).

d. Beneficiaris de RMI: certificat emès pel Departament de Serveis Socials.

En cas que el/la sol·licitant no estigui obligada a presentar la Declaració, ha de presentar el certificat emès per l’Agència Tributària conforme està exempt. Si la documentació fos incompleta es requerirà al sol·licitant que la completi en la forma que correspongui en un termini de deu dies hàbils a comptar des de la notificació del requeriment.

En cas de no fer-ho, s’arxivarà la petició sense més tràmit, donant-lo per desistit de la seva sol·licitud.

La presentació de sol·licitud de subvenció, implica l’autorització de la persona, entitat interessada o grup de persones perquè l’Ajuntament obtingui de forma directa i per mitjans telemàtics certificacions de l’Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguretat Social, Direcció General del Cadastre, Institut Nacional de la Seguretat Social, Servei d’Ocupació de Catalunya, així com d’altres Administracions, relatius al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i compliment de requisits exigits en les presents bases i els seus annexes.

Del 8 al 19 de maig

2 mesos aproximadament

Negatiu

Gratuït

Presencial a l'OAC.

Serveis Socials

 

Observacions:

Els serveis socials municipals poden sol·licitar que s’adjunti qualsevol altre document que considerin oportú per tal de poder acreditar amb més fidelitat la seva situació personal i/o econòmica.

 

És imprescindible que les sol·licituds siguin signades pels pares, tutors legals qui en tingui la guarda o persona autoritzada, fent constar que les dades aportades són certes.