Vés al contingut (premeu Retorn)

Cartera de serveis municipals de Serveis Socials

per Ana Ruiz darrera modificació 21/03/2018 12:05

Per a ampliar informació sobre els tràmits i sol·licituds contactar amb la regidoria.

 

Serveis d’atenció que presten els i les professionals de la regidoria i que inclouen:

 • El servei de primera informació a les persones usuàries.
 • L’atenció social per part dels i les professionals de l’Equip bàsic d’atenció social primària (treballadors/es socials).
 • L’atenció especialitzada a la infància per part de les Educadores de l’EBASP.
 • L’atenció especialitzada en l’àmbit de la diversitat funcional.
 • L’atenció especialitzada en l’àmbit del suport a l’habitatge.

 

A banda dels serveis d’atenció que presten els diversos professionals de la regidoria, hi ha una cartera de serveis municipal de suport a la ciutadania en situació de dificultat.

GARANTIA DE SERVEIS BÀSICS


Programa d’aliments

Què és?

Consisteix en la distribució mensual de lots d’aliments amb la col·laboració de les entitats Càritas i Cabàs. Té per objectiu ajudar a cobrir les necessitats concretes d'alimentació i higiene tot fomentant un consum responsable, saludable i econòmicament sostenible.

 

Qui pot sol·licitar aquest servei? 

Qualsevol persona usuària de la regidoria de Benestar Social i Atenció a les Persones que presenti dificultat econòmica.

 

Rober municipal

Què és?

El Rober municipal és un servei que té per objectiu ajudar les famílies que ho necessiten tot lliurant-los roba. Gestionat per Càritas a través d’un conveni l’espai s’ubica a l’Avinguda Girona, 1 i disposa de bústia per al lliurament de roba solidària

 

Qui pot sol·licitar aquest servei?

Qualsevol persona usuària de la regidoría de Benestar Social i Atenció a les Persones que presenti dificultat econòmica.

 

Servei d’acolliment d’urgència al Castell

Què és?

Per tal d’atendre la situació de persones sense sostre i sense xarxa social de suport al municipi, disposem del servei d’acolliment al Castell de Can Taió. 

 

Qui pot sol·licitar aquest servei?

Qualsevol persona usuària de la regidoría de Benestar Social i Atenció a les Persones que presenti dificultat econòmica.

Imatge del Castell de Can Taió

 

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I SUPORT A LA GENT GRAN


Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)

Què és?

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i donar suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal, per promoure una millor qualitat de vida.

 

Qui pot sol·licitar aquest servei?

Persones amb dependencia.


Què és la dependència?

Consulta AQUÍ

 

Com es pot tramitar?

Consulta AQUÍ

 

Per poder fer el tràmit és necessari tenir aprovat el grau de dependència i que aquest estigui en vigor. Quan el grau entra en vigor la persona sol·licitant rep una citació per part de Benestar Social i Atenció a les Persones que s’encarrega d’activar el servei.

 

Persones amb necessitat social

La persona interessada haurà d’omplir una instància genèrica (descarregar aquí) que podrà presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a Benestar Social i Atenció a les Persones. També es podrà fer per via telemàtica a través de la Seu Electrònica.

La documentació que s’haurà d’adjuntar a la instància és la següent:

-       DNI de la persona sol·licitant

-       Informe mèdic

-       Documentació que acrediti la situació econòmica (declaració de la renda, nòmina, pensió…) 

Un cop rebuda la instancia un treballador o treballadora social realitzarà una visita al domicili de la persona sol·licitant i valorarà la necessitat.

 

Teleassistència

Què és?

Es tracta d’un servei que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, de fragilitat o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any a través d’un terminal connectat a una central d’alarmes.

 

Qui pot sol·licitar el servei?

Persones amb dependència

 

Què és la dependència?

Consulta AQUÍ

 

Com es pot tramitar?

Consulta AQUÍ

Quan el grau de dependència entra en vigor l’equip de Benestar Social i Atenció a les Persones cita a la persona interessada per activar el servei.

 

Persones amb necessecitat social.


La persona interessada haurà d’omplir una instancia genèrica (descarregar aquí) que podrá presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a Benestar Social i Atenció a les Persones. També es podrà fer per via telemàtica a través de la Seu Electrònica.

La documentació que s’haurà d’adjuntar a la instància és la següent:

-       DNI de la persona sol·licitant

-       Informe mèdic. 

-       Documentació que acrediti la situació econòmica (declaració de la renda, nòmina, pensió…) 

Un cop rebuda la instància l’equip de Benestar Social i Atenció a les persones valora la situació de la persona sol·licitant i, si s’escau, es concerta una visita a domicili.

 

Préstec del banc d’ajuts tècnics

Què és?

El servei consisteix en el préstec d’ajuts tècnics com aparells, elements i altres instruments tecnològics utilitzats per a millorar la qualitat de vida i el benestar per a persones que tinguin dificultats.

 

Qui pot sol·licitar el servei?

Persones que tinguin alguna dificultat tècnia prèviament certificada amb informe mèdic.

 

Com sol·licitar el servei?

La persona interessada en sol·licitar un ajut tècnic haurà d’omplir una instancia genérica (descarregar aquí) que podrá presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a Benestar Social i Atenció a les Persones. També es podrá fer per via telemática a través de la Seu Electrònica.

La documentació que s’haurà d’adjuntar a la instancia és la següent:

-       DNI de la persona sol·licitant

-       Informe mèdic de la necessitat de l’ajut

Un cop rebuda la instancia l’equip de Benestar Social i Atenció a les persones contactarà amb la persona sol·licitant i, si procedeix i es disposa de l’ajut tècnic, es prestarà.

 

Menjador per a la gent gran

Què és?

Consisteix en la prestació del servei de restauració per a aquelles persones que presenten una situació de gran vulnerabilitat, que per motius de salut es valora la necessitat de garantir la supervisió i control durant l'àpat, aquelles persones que es troben en una situació d'aïllament i/o falta de xarxa social de suport o aquelles el domicili de les quals presenti condicions deficients per a l’elaboració dels àpats. Aquest és un servei conveniat amb la Generalitat de Catalunya, que té la titularitat del servei de Centre de Dia.

 

Qui pot sol·licitar el servei?

És un servei dirigit a persones en situació de vulnerabilitat econòmica i/o social.

 

Com sol·licitar el servei?

La persona interessada en sol·licitar el servei haurà d’omplir una instancia genèrica (descarregar aquí) que podrà presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o a Benestar Social i Atenció a les Persones. També es podrà fer per via telemàtica a través de la Seu Electrònica.

Consultar les bases de la convocatòria AQUÍ.

 

 

Imatge d'arxiu

RESPIR

Què és?

És un programa de suport adreçat a les famílies que tenen al seu càrrec persones més grans de 65 anys amb un determinat grau de dependència. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors i cuidadores, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes.

 

Qui pot sol·licitar el servei?

Les famílies que tenen al seu càrrec persones més grans de 65 anys amb un determinat grau de dependencia.

 

Com sol·licitar el servei?

Les famílies interessades s'han d'adreçar a Benestar Social i Atenció a les persones, on les informaran del procediment les condicions d'accés i tramitaran, si escau, la sol·licitud d'ingrés

 

Consulta AQUÍ tota la informació

 

Imatge de l'espai Respir

 

Tràmit de pensió no contributiva

Què és?

La pensió per jubilació, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada de caràcter periòdic reconeguda a la gent gran (persones majors de 65 anys), per raó de la seva edat, que no han cotitzat mai a la Seguretat Social o bé hi han cotitzat un temps insuficient per tenir dret a una pensió contributiva, i que es troben en estat de necessitat.

 

Com es pot tramitar?

Consulta AQUÍ com es pot tramitar.

 

Des de Benestar Social i Atenció a les persones s’informa i es fa acompanyament al tràmit. I, a més, en els casos en que s’atorga la pensió s’informa de que existeix un complement que depèn d ela Generalitat de Catalunya i també s’acompanya en el tràmit.

 

Consulta AQUÍ tota la informació.

 

Programa de millora d’accessibilitat i ajudes tècniques a domicilis amb barreres arquitectòniques

Què és?

El Programa d'Arranjament d'Habitatges depèn de la Diputació de Barcelona i neix amb l'objectiu de millorar les condicions d'accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat, i d'eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions. Es tracta de petites reformes bàsiques en els habitatges que incrementen l'autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries en els seus domicilis.

Les persones interessades o bé els seus familiars hauran d’adreçar-se a Benestar Social i Atenció a les persones. L’equip valorarà el cas, visitarà el domicili i informarà del resultat.

Consulta AQUÍ tota la informació.

 

Centre de dia

Què és?

Aquest servei d'acolliment residencial s'adreça a persones de seixanta-cinc anys i més en situació de dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. Constitueix una alternativa a l'internament residencial de la persona gran i pot ser un servei de caràcter temporal o permanent.

 

El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.  

L'assignació d'un centre de dia es duu a terme a través del Programa individual d'atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

 

Qui pot sol·licitar el servei?

Les persones en situació de dependència.

 

Consulta AQUÍ tota la informació.

 

ALTRES RECURSOS

A nivell municipal hi ha altres recursos adreçat s a la gent gran que es poden consultar AQUÍ.

 

SUPORT A LA DIVERSITAT FUNCIONAL


Servei d’acompanyament a persones amb diversitat funcional

Què és?

S’ofereix el suport i assessorament a persones amb diversitat funcional per a la realització de diversos tràmits i gestions. També es presta el servei de suport i assessorament a les entitats de l'àmbit de la diversitat funcional.

 

Qui pot sol·licitar el servei?

Persones i familiars de persones amb diversitat funcional, així com les entitats de l’àmbit.

 

Foto d'arxiu de l'Associació Junts per la diversitat

Programa temps nostre 

Què és?

Programa d’acompanyament a l’oci per a persones del municipi amb diversitat funcional. Tots els dissabtes de 16h a 20h. L’objectiu del programa és dotar d’eines i recursos les persones participants i contribuir així al seu procés d’apoderament personal. 

 

Servei de transport adaptat

Què és?

Servei de Transport Adaptat per a les persones amb diversitat funcional del municipi que s'han de desplaçar als centres i/o serveis laborals i/o ocupacionals o prelaborals de poblacions veïnes.

Actualment hi ha tres línies de transport actives que desplacen els i les usuàries fins als següents centres:

 

Línia 1 E

Centre Ocupacional Cipo (Sabadell)

Centre Ocupacional Xalest (Sabadell)

Centre Ocupacional Xipres (Bellaterra)

 

Línia 2 E

Centre La Vinyota (Mollet del Vallès)

Centre Ocupacional El Bosc (Mollet del Vallès)

 

Línia 3 E

Centre Ocupacional Quincoces (La Roca del Vallès)

 

SUPORT A LES FAMÍLIES I A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA


Equipament d’intervenció socioeducativa “El formiguer”

Què és?

Programa d’atenció a la infància en risc greu d’exclusió social i a les seves famílies. Es disposa de 24 places per a nens i nenes d’entre 0 i 17 anys. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, els matins per a les famílies i les tardes per als infants. Durant les vacances es fa horari intensiu de matí i tarda i els infants també es queden a dinar.

 

Imatge d'arxiu d'El Formiguer

Programa d’atenció socioeducativa per a infants en risc moderat o lleu

Què és?

Les atencions són dirigides als infants i es duen a terme als Centres Cívics de Mas Costa, Vapor, Creueta i Can Folguera. Els dilluns, dimecres i divendres s’atén als més petits (4-7 anys) i els dimarts i dijous al grup de més grans (8-11 anys). L’horari d’atenció als infants és de 17h a 19h.

 

Servei de menjador social d'estiu

Què és?

Consisteix en la prestació del servei de restauració per tal de garantir un àpat diari al llarg del període d'estiu a la població vulnerable del municipi. 

 

Qui pot sol·licitar el servei?

És un servei dirigit a infants i famílies, també a la gent gran que durant l’any rep la prestació per al menjador del Casal de la Gent Gran. 

 

Imatge d'arxiu d'un dels àpats

SUPORT A L'HABITATGELes gestions d’acompanyament i assessorament en matèria d’habitatge inclouen diversos serveis:

  • Assessorament jurídic
  • Acompanyament en processos de mediació hipotecària
  • Gestions associades a recursos com la mesa d’emergència de la Generalitat, l’accés als lloguers socials i/o pisos socials.

 

En coordinació amb la regidoria d’habitatge.