Vés al contingut (premeu Retorn)

URBANISME I PLANIFICACIÓ

El servei d'Urbanisme i Planificació se n’encarrega d’iniciar, desenvolupar i gestionar els processos tècnics que tenen com objectiu l’organització general del territori del terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda abastant el sòl urbà, el sòl urbanitzable i el sòl no urbanitzable.

El servei d’Urbanisme i Planificació és el responsable de la planificació territorial i del planejament urbanístic, ja sigui a través de planejament general (Pla General d’Ordenació Urbana Municipal i les seves modificacions), com a través de planejament derivat (Plans parcials, Plans espacials, PERI, Projectes de compensació, Projectes d’urbanització, etc...). Així mateix, en l’àmbit de les seves competències, aquest servei també té encomanades les tasques de gestió urbanística pel que fa als sistemes viaris, ferroviaris, cursos de rius, espais lliures i zones verdes, equipaments públics (esportius, educatius, sanitaris, assistencials, administratius, etc.) i equipaments dotacionals (promocions d’habitatge per a gent gran, per a joves, etc.).

Regidor d'Urbanisme i Planificació

Sr. Joan Alcántara Soler

Directora

 Sra. Teresa Mira i Lozano

Arquitecta Municipal

  Sra. Mercè Sangenis i Vintró

Des del servei es realitza, també, el control i supervisió de l’obra pública d’edificació en general, l’autorització i el control del procés edificatori privat, les actuacions públiques en la detecció de patologies de l’edificació (tant en l’àmbit públic com en el privat), la intervenció tècnica en els processos sotmesos a disciplina urbanística i, de forma àmplia, totes aquelles actuacions relacionades amb el territori municipal que abastin els àmbits competencials següents:

- Planificació territorial i planejament urbanístic, en tota la seva amplitud i en totes les seves figures.
- Gestió urbanística i intervenció tècnica en els processos de disciplina urbanística.
- Llicències urbanístiques.
- Programes d’actuació territorial, públics i privats.
- Política del sòl i l’habitatge.
- Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge.
- Projectes d’urbanització i projectes d’obres, públics i privats.
- Estudis territorials.
- Cartografia.
- Consorcis urbanístics en sòl residencial ( per ex. Can Filuà).  

TRÀMITS

Per accedir als tràmits podeu fer-ho a través de la Seu Electrònica

Per accedir als tràmits únicament del servei d'urbanisme podeu fer servir el filtre a través de l'àmbit Urbanisme i habitatge.

NOTÍCIES

Veure Més