Vés al contingut (premeu Retorn)

1.1. URBANITZACIÓ DEL PARC CENTRAL

Fase:  2 (2006-2014)  1a pròrroga dos anys (2012) / 2a pròrroga dos anys (2014)
Pressupost: 2.982.075,47 €
Estat de l'actuació: En execució


El parc Central és la gran àrea del barri de Can Folguera, amb una superfície de 88.315 metres quadrats, situada entre les avingudes de l’Onze de Setembre i de Mossèn Jacint Verdaguer, el passeig de la Florida i la línia de ferrocarril R8. 

L'Ajuntament ha reajustat el projecte inicial de l'equip d'arquitectes Lloveras & Soler Arquitectes per poder-lo executar per fases i a través de plans d'ocupació. 

El parc serà un gran espai de lleure i esbarjo que comptarà amb alguns elements característics com un bassa naturalitzada, el parc infantil del trànsit i un correcan.

Els treballs preliminars de la urbanització del parc es van iniciar el 9 d'octubre de 2012. Des d'aleshores, els participants dels plans d'ocupació han executat part de la primera fase, consistent en els accessos des del passeig de la Florida i la nova plaça triangular, un mirador privilegiat cap al parc.

Projectes

Projecte 1.1.1. Moviment de terres

El 8 d’octubre de 2012 es van iniciar els treballs preliminars de la urbanització del parc Central. Aquests treballs consisteixen en el moviment de terres. L’inici de l’actuació es va realitzar amb caràcter d’urgència perquè l’empresa Honda, amb seu a Santa Perpètua,  ampliava les seves instal·lacions i s’aprofitaven així les terres d’aquesta operació per traslladar-les al parc Central. D’aquesta manera, l’Ajuntament s’estalvia per l’adquisició i transport de terres un total de 178.360 euros.

Projecte 1.1.2. Fase I. Plans d’Ocupació  2012

Un dels objectius prioritaris del Govern Municipal és el foment i la creació d’ocupació. Aquesta ha estat la principal finalitat de la modificació del projecte inicial de parc i en la constitució de l’Ajuntament com a agent promotor. D’aquesta manera, entre els mesos de setembre de 2012 i febrer de 2013, s’han contractat vuit persones que, entre d’altres tasques, també han col·laborat en aquesta primera fase preliminar del parc Central. Un dels resultats d’aquesta feina és la nova plaça triangular, que serà com un mirador privilegiat cap al parc.

Projecte 1.1.3. Fase II. Plans d'ocupació 2013

Els sis treballadors del Pla d’ocupació de manteniment i adaptació en diferents espais periurbans fràgils i actuacions en millora urbana dels espais públics, contractats pel Consistori a través del programa del Servei d’Ocupació de Catalunya Treball als barris, s’han encarregat d’executar treballs d’aquesta primera fase del parc. Són un jardiner, tres peons de jardineria, un paleta oficial de primera i un peó de construcció. 
L’inici formal de les obres del parc al 9 d’octubre de 2012 va permetre una primera etapa en que mitjançant plans d’Ocupabilitat o del programa de Treballs als barris es van fer treballs preliminars de diversa naturalesa . Les obres van fer actuacions preliminars com els enderrocs i eliminació dels antics mòduls de vestuari dels camps de futbol i el desmuntatge de les grades i tanques.

Projecte 1.1.4. Portada d’aigua de subsòl al Parc Central (Pou d’Atemasa) Zona 18. 

El pou d'Atemasa és un dels recursos d'aigua subterrània municipals de que disposa l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i l'explotació del qual és de gestió exclusivament municipal. Se situa en un paratge proper al barri de la Mogoda a la ribera esquerra de la riera de Caldes, dins del propi terme municipal. Antigament el seu ús estava associat al subministrament d'aigua per al barri de la Florida però es va restringir als anys vuitanta  el mateix a causa dels elevats valors en la concentració de manganès, una situació que avui ja ha quedat resolta. D'aquesta manera, la seva explotació es limitava a la distribució d'aigua potable per aprofitament a la càrrega de camions cisterna que efectuen les tasques de neteja de la via pública i avui és possible  intensificar la seva utilització per al rec. Per tal d’estendre aquest aprofitament a altres instal·lacions municipals, l’Ajuntament va decidir fer l’ampliació de la xarxa d’aigua i l’adequació del sistema de bombeig. D’aquesta manera es disposa d’aigua recuperada per al reg del Camp de Futbol i el Parc Central. L’obra ha consistit en la canalització de 800 metres de canonada d’aigua que alimenta el dipòsit del Camp de Futbol, a partir del qual es reguen les pistes i els parterres i alimentarà properament la futura bassa del Parc Central, a partir de la qual es regarà amb un sistema independent les diferents zones d’aquest  parc i del parc dels Ametllers. Atès que el sistema de bombeig existent estava pràcticament obsolet s’ha fet un nou sistema molt més modern i eficient que inclou elements com bomba de 5,5 kW, vàlvules, filtres, reguladors de velocitat, proteccions elèctriques i sistema de clorat. La bomba antiga continua instal·lada i funciona com a reserva per a possibles avaries de la principal. El cost de l’actuació ha estat de 63.973,63 €. El sistema és capaç de subministrar un cabal de 30 m3/h, o sigui 500 litres per minut. Les obres del pou d’ATEMASA estan a data d’avui acabades i han durat dos mesos d’octubre a desembre de 2013. Aquesta canalització permetrà aportar a una gran bassa naturalitzada l’aigua  que quedarà així emmagatzemada per al rec per aigua subterrània  del Parc Central i del parc dels Ametllers. La Bassa també permetrà utilitzacions esportives via concessió.

Projecte 1.1.5. Renovació del passeig de la Florida. Zona 23 

Durant l'any 2013, els treballadors dels Plans d'ocupació també s'han ocupat de la renovació de les voravies del passeig de la Florida, en el tram comprès entre l'avinguda de l'Onze de Setembre i el camí de la Granja, tocant el recinte firal. Aquestes s'han ampliat amb l'objectiu de millorar la mobilitat dels vianants i s'han arranjat amb materials similars als del parc per a una millor integració en l'espai.
A més, també està previst acabar la instal·lació de les grans jardineres del parc, situades al costat del passeig de la Florida, on es plantaran 10.000 plantes que simbolitzaran les 10.000 llars del municipi.

Projecte 1.1.6. Parc Central etapa 1 amb correcan i pista seguretat viària

Al novembre de 2013, es va posar en marxa el correcan, un nou espai de  socialització canina, que s'ha habilitat a la zona compresa entre el camí de la Granja i la línia fèrria de la R8. És un equipament molt singular que s’ha dissenyat també  amb la col·laboració dels usuaris que han participat en les determinacions de l’equipament necessàries i s’han organitzat com a associació. La seva posada en servei ha permès detectar elements imprevisibles sense aquesta etapa de proves, com per exemple, la necessitat de reforçar la tanca del talús d’ADIF ja que aquest micro hàbitat té fauna abundant entre la qual conills i altres rosegadors parents dels esquirols que poden cridar molt l’atenció dels nous usuaris (els cans), encara un tema pendent i també la necessitat de situar elements de mobiliari per tal que els gossos puguin “marcar” el territori. Es farà una proposta inicial que no tindrà cost, seguint les pautes del que es va fer al bosc Soldevila, formant centres escultòrics fixats per què no es moguin amb troncs d’arbres que tenim emmagatzemats a l’obra del parc.
L'equipament disposa d'una superfície de 2.180 m2, s’ha realitzat amb plans d’ocupació. Aquesta zona disposa d’una tanca d’1,80 metres d’alçada, llum i una font, entre d’altres elements. A més, s’ha habilitat un aparcament al costat del correcan i de l’avinguda de Jacint Verdaguer.
Aquest projecte també preveu la propera creació en els marges del parc Central de la pista de seguretat viària, actualment situada a un dels patis de l'edifici que ocupa l'Escola Els Aigüerols. El circuit disposarà de 1.088 m2 més un aula.

Projecte 1.1.7. Parc Central etapa 2 sectors avinguda de l'Onze de Setembre: grades i amfiteatre

El pla d’ocupació exclusiu del parc central de 2013 permet activar simultàniament les  obres de la segona fase del parc Central pel costat de les grades i l’amfiteatre, i on es culminarà el moviment de terres previst al projecte marc del parc Central. En aquest espai, situat a la part que toca l'avinguda de l'Onze de Setembre, es concentren el major nombre de murs de formigó armat i calen especialistes per encofrar i muntar el ferro d’armar el formigó.

Projecte 1.1.8. Formació professional. Seguretat laboral,  jardineria i ús de motoserra

Es van formar quatre persones en jardineria, especialment en l’ús de la moto serra que és una eina que comença a tenir condicions de seguretat i manteniment complexes alhora que es donaven les formacions de seguretat i salut i de jardineria. Amb aquest equip de nous jardiners, formats expressament per al parc,  apart de treure tota la tanca de bardissa que envoltava els antics espais del camp de futbol de Can Folguera,  ells mateixos van plantar les 12.000 plantes dins dels grans parterres del passeig de la Florida.  

Projecte 1.1.9. Bassa naturalitzada al parc Central 

Es va encarregar i redactar el projecte de bassa naturalitzada per a l’emmagatzematge regulador del rec del sistema d’espais centrals  i conformadora dels nous hàbitats aquàtics i faunístics del parc Central. 
La bassa ocupa una superfície de 15.235 m2 segons amidament del projecte i ha de ser compatible per dimensions amb la futura concessió administrativa de cable esquí. 
En data de 24 de juliol de 2013, s’adjudica a Eliseu Guillamon Villalba, enginyer tècnic agrícola, el projecte de construcció de bassa naturalitzada per al magatzem d’aigua de rec compatible amb usos lúdics i sistema de regulació, el pla director del rec dels parcs del paratge, l’Estudi de seguretat i salut, el control de qualitat, el llibre de manteniment i la direcció facultativa de les obres. El projecte bàsic es presenta el 7 d’octubre i l’executiu el 17 de gener de 2014.
La llacuna d’emmagatzematge de rec té una funció principal: esdevenir la reserva d’aigua per a rec i generar uns hàbitats faunístics i florístics. Secundàriament podrà ser objecte de concessió administrativa. El PGM no limita el sostre per metre quadrat construït sinó per ocupació.

 

Distribució de superfícies del Parc Central

Segons projectes

m2 superfície bassa aigua rec i espais naturalitzats 15.235
m2 superfície parc central 85.805
m2 correcan i annexos 2.510
Total parc 88,315
20% sup ocupacions esportius i edificis 17,663
m2 d'ocupació màxima en sostre màxim 5% 4.415,75

 

La seva integració ha comportat una readaptació geomètrica de la duna de sustentació de l’amfiteatre i la reubicació de l’arbrat. La disminució de superfície de prat. Aquesta instal·lació té caràcter agrari  sobre la base tècnica dels “Manuales Técnicos biodiversidad” núm 2 “Conservación y restauración de puntos de agua para la biodiversidad”  dels autors Vicente Sancho i Ignàcio Lacomba, de l’any 2010. En aquesta publicació s’estableixen diferents tipologies de bassa. Hem adoptat la tipologia que garanteix un emmagatzematge compatible amb rec i usos lúdic amb un nivell acceptable de naturalització.

El pressupost d’execució per contracte del projecte  és de 559.472,54 € (PEC sense iva), un IVA al 21% de 117489,23 € i un cost total de 676.961,77 €,

Projecte 1.1.10. Pla específic d'Ocupació Parc Central (1a Convocatòria)

La selecció del primer pla específic i íntegre del parc Central es fa entre els mesos de juliol i octubre de 2013, quan es contracten onze persones (octubre 2013 – abril 2014). Es requereix, com a mínim, un grau important d’especialitat en encofradors, gruistes i ferrallers per la qual cosa i atès que es tracta de prioritzar l’execució de l’obra més complexa, la crida es fa a tota la gent aturada i inscrita al SOC, preferentment de Can Folguera, i que no haguessin treballat en d’altres plans però a nivell del municipi. Estaven cridades a entrevista més de 220 persones que van passar una prova on la professionalitat tenia un pes superior a la situació social. Hi ha en aquest pla també un capatàs, paletes i manobres, lampistes per al rec,una jardinera i una administrativa.

Projecte 1.1.11.Pla específic d'Ocupació Parc Central (2a Convocatòria)

Durant el mes de febrer de 2014, han estat a informació pública les bases reguladores d’un nou procés ocupacional. Les proves es realitzen el mes de març i la contractació seria entre els mesos d'abril i setembre del 2014. Es dóna ocupació per a deu llocs de treball durant sis mesos. La crida es fa a tota la gent aturada i inscrita al SOC,  preferentment de Can Folguera, i que no hagi treballat en d’altres plans però a nivell del municipi.

Projecte 1.1.12. Fase III. Plans d'ocupació 2014

Durant l’any 2014, hi haurà convocatòries de Treballs als barris per a obra i una nova modalitat de formació i treball per a jardineria. També en aquest any la Diputació de Barcelona,ha concedit subvenció per a un pla d’ocupabilitat que serà complementari als del Programa de barris.