Vés al contingut (premeu Retorn)

Ciutat i carrer

per prova darrera modificació 29/09/2014 11:12

Certificat digital idCAT

per admin darrera modificació 04/05/2017 13:35
L’ idCAT es un certificat, que expedeix l’ Agencia Catalana de Certificació-CATCert, d’identificació i signatura electrònica avançada que garantitza la identitat dels usuaris en Internet, i fa possible la gestió telemàtica amb diferents administracions. Està emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert (organisme autònom, sota l'empara del Consorci Administració Oberta de Catalunya) a través de la seva xarxa d'Entitats de Registre distribuïdes per tot Catalunya.

Obtenció i Renovació del DNIe

per admin darrera modificació 04/05/2017 13:35
El DNI és un document personal i intransferible emès pel Ministeri de l'Interior i el seu titular és obligat a la custòdia i conservació d'aquest. El document té suficient valor per si mateix per tal d'acreditar la identitat i les dades personals del titular que hi consten, així com la nacionalitat espanyola. Tots els espanyols tenen dret a l'expedició del DNI i estan obligats a exhibir-lo quan fossin requerits per l'autoritat o els agents de l'autoritat. La fotocòpia del DNI no té valor si no va acompanyada per l'original.

Registre de documents dirigits a l'Ajuntament

per admin darrera modificació 21/07/2015 13:10
L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) es la unitat responsable del registre general, i recepcionarà totes les sol•licituds, escrits i comunicacions dirigits a qualsevol òrgan de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda o de qualsevol altra administració pública amb la qual s’hagi signat el conveni corresponent. Són registre auxiliars els ubicats a la Granja Soldevila (Promoció econòmica, Cultura, Educació i OMIC) , Esports i Serveis Socials.

Compulsa de documents

per admin darrera modificació 27/08/2014 13:31
Quan els ciutadans han d’acompanyar documents a les seves sol•licituds i aquesta ha d’anar acompanyada de document original poden demanar compulsa del document per poder conservar-los.

Títol de Família Nombrosa

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:15
Carnet acreditatiu per famílies amb tres fills o més que dóna dret a certs avantatges i descomptes. També es consideren famílies nombroses unitats familiars que tenen tres o més fills/filles, siguin comuns o no, o dos si un d'ells/elles és discapacitat/discapacitada.

Títol de Família Monoparental

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:16
Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament. Les famílies monoparentals poden estar formades per: • Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella. • Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec. • Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix algun dels requisits següents: o No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment. o Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant. o En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec. o En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.

Prestació per al Manteniment de la Llar per a Determinats Col·lectius

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:19
És una prestació permanent de dret subjectiu, per a les persones que no poden atendre amb llurs ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el cònjuge, o el familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb qui compartien despeses ha mort. Aquesta prestació té com a finalitat garantir l'ús de l'habitatge habitual tot facilitant una vida independent.

Pensió No Contributiva per Jubilació

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:19
La pensió no contributiva per jubilació és una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones majors de 65 anys sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions i que no tenen recursos econòmics suficients.

Pensió No Contributiva per Invalidesa

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:19
La pensió no contributiva per invalidesa, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones d' entre divuit i seixanta-cinc anys afectades per una discapacitat permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

Pensió Complementària a la Pensió No Contributiva, per invalidesa o jubilació

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:20
És una prestació permanent de dret subjectiu destinada a complementar la pensió de la modalitat no contributiva del Sistema de Seguretat Social per a aquelles persones que no es poden incorporar al món del treball. La quantia màxima del complement de pensió no contributiva per al 2014 és de 106,72 euros mensuals.

Vacances per la Gent Gran (IMSERSO)

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:20
L’ IMSERSO organitza un programa de vacances a diferents indrets de la península i les illes, a preus assequibles. S’ofereixen diferents modalitats per a que les persones grans puguin gaudir d’unes vacances en el període comprés entre els mesos d’octubre a juny, segons la modalitat: • Estàncies en zones costeres per a descans. • Circuits culturals per conèixer la historia i l’art d’Espanya. • Turisme de Natura amb rutes per paratges pintorescos.

Termalisme Social

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:21
Estada d’uns dies en un dels diferents balnearis concertats per l’ IMSERSO d’arreu d’Espanya de forma subvencionada. El preu varia segons les taxes del balneari triat. La persona sol•licitant podrà anar acompanyada del seu cònjuge o de la persona amb qui convisqui en relació de parella, per la qual no s’exigeix l’obligació de percebre pensió de la Seguritat Social.

Targeta de Bus Urbà

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:22
El Carnet T-Reduïda del bus urbà és un títol personalitzat que permet als seus titulars beneficiar-se d’un descompte a l’hora d’adquirir la targeta de transport T-Reduïda del bús urbà.

Reconeixement i Revisió del Grau de Discapacitat

per admin darrera modificació 03/10/2014 11:23
El reconeixement del grau de discapacitat suposa sol•licitar una valoració a l' Institut Català d'Assistència i Serveis Socials sobre les conseqüències que té en el desenvolupament de les activitats de la vida diària les malalties, quan s'han fet cròniques o permanents. Es valora la disminució en funció d’unes taules de valoració establertes. Un cop es pugui acreditar aquesta discapacitat, es poden beneficiar de diferents prestacions. En el cas d’empitjorament o millora, es pot sol•licitar la revisió del grau de la discapacitat.

Queixes i Suggeriments

per admin darrera modificació 21/10/2015 13:23
El procediment de queixes i suggeriment es planteja com a objectiu facilitar l’acostament de la Institució a tots els seus ciutadans, així com a la societat en general, i oferir una organització cada dia més eficaç i estimulant que redundi en una major qualitat dels serveis i la gestió. Entenem com a queixa l'expressió de la insatisfacció que l’usuari realitzi sobre els defectes de funcionament, estructura, recursos, organització, tracte, desatenció, tardança o qualsevol altra imperfecció derivada de la prestació del servei. I entenem com a suggeriment tota aquella proposta que tingui per finalitat promoure la millora de la qualitat mitjançant l’aportació d’idees o iniciatives per perfeccionar el funcionament de l’organització en tots els seus àmbits.

Registre d'Obligacions

per admin darrera modificació 03/10/2014 12:45
L’Oficina d’Atenció Ciutadana recepciona i registra les obligacions dels proveïdors de l’ Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda a través del registre d’obligacions.

Medi Ambient obre un nou concurs per formar part de la llista d’espera dels Horts de la Plana del Molí

per Comunicació darrera modificació 02/05/2017 14:32
L’espai compta amb 420 parcel·les, totes ocupades

La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha convocat l’onzè concurs públic adreçat a aquelles persones que estiguin interessades a conrear un hort a la Plana del Molí i vulguin formar part de la llista d’espera. La Regidoria ha indicat que a la zona hi ha unes 420 parcel·les i que estan totes ocupades. Tot i així, a través d’aquesta convocatòria es pot optar al conreu de les parcel·les que puguin anar quedant lliures.

El període d’inscripcions s’obre aquest dimecres 14 de setembre i es perllongarà fins al dia 22 d'aquest mes. Les persones interessades s’han d’adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) en horari de 9 a 14 hores i presentar la documentació requerida. La convocatòria és oberta a totes les persones majors d’edat que estiguin empadronades a Santa Perpètua. Medi Ambient ha detallat que, per a la selecció, “s’aplicaran els criteris de selecció i valoració del concurs i la Normativa d’Autorització dels Horts de la Plana del Molí” i ha explicat que “no hi ha un preu per la gestió, no obstant un cop s’adjudiqui l’ús de l’hort a un ciutadà, aquest haurà de fer un dipòsit de garantia i abonar una quota anual a l’Associació d’Hortolans”.

La Regidoria ha indicat que totes les sol·licituds rebudes són puntuades d’acord als criteris establerts i, un cop valorades, s’aprova i publica la nova llista d’espera amb l’ordre de crida.

Les bases de la convocatòria i la documentació que cal presentar es poden consultar al tauler d’anuncis d'aquest web municipal.

L'Oficina Local d'Habitatge s'ha traslladat a l'OAC

per Comunicació darrera modificació 14/01/2015 15:05
L’objectiu d’aquest trasllat és la reagrupació de serveis per donar una major comoditat a la ciutadania i una major agilitat en el tràmit d’expedients

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) de l’Ajuntament de Santa Perpètua s'ha traslladat avui dilluns 12 de gener a les dependències de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). El servei estava ubicat fins ara a una de les torres annexes del Mercat Municipal. L’Ajuntament ha explicat que l’objectiu d’aquest trasllat és “la reagrupació de serveis per donar una major comoditat a la ciutadania i una major agilitat en el tràmit d’expedients”. També ha afegit que la instal·lació a les dependències de l’OAC suposa “una reducció en les despeses” de la Corporació.

L’OAC serà l’encarregada d’atendre i informar la ciutadania en la matèria, mentre que el personal tècnic de l’OLH treballarà la tramitació d’expedients i les consultes més complexes a la segona planta de la Casa de la Vila.

L’OHL treballa els temes relacionats amb l’habitatge al municipi i gestiona programes com la Borsa de lloguer social, el Registre de sol·licitants d’habitatges de Protecció Oficial i els ajuts a la rehabilitació i de lloguer als habitatges

Els usuaris de l’OAC valoren el servei amb nou punts sobre deu

per Comunicació darrera modificació 21/01/2015 10:28
L’Oficina gestiona més del 85% de les tramitacions municipals

Els usuaris de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) valoren amb un nou sobre deu aquest servei municipal. La xifra suposa un punt més que l’any anterior i està per sobre dels índexs adequats de satisfacció i de la previsió de set que es preveu en la Carta de Serveis. L’OAC va realitzar una enquesta a 270 usuaris del servei durant el mes de novembre. La mitjana d’edat dels enquestats es situa entre els 35 i 65 anys, on el 66% de les atencions ha estat per a aquest grup d’edat. La majoria dels enquestats, un 75%, són residents a Santa Perpètua i la resta són de fora del municipi. Un 31,01% dels enquestats són veïns del barri de Can Folguera, seguit d’un 23,41% de Centre Vila i en tercera posició del barri de la Florida amb gairebé el 19%.

En relació a la freqüència de l’ús de l’OAC, un 43% realitzen gestions una o dues vegades a l’any, seguit del 25% que ho ha fet de tres a sis cops. Els usuaris donen la màxima puntuació al temps d’espera, la informació rebuda i el tracte del personal de l’OAC. La ubicació de l’OAC es valora amb un nou, la senyalització per poder arribar a l’OAC i la zona d’espera amb un vuit i la privacitat entre les taules d’atenció amb un set.

Pel que fa a la idoneïtat del servei, l’enquesta destaca que es compleix amb l’expectativa de que l’OAC sigui el més important servei d’atenció ciutadana de la totalitat de serveis d’atenció de l’Ajuntament, gestionant directament un 85,39% de les tramitacions, un 9% més que l’any anterior. Aquest indicador demostra la importància de la visió de l’OAC com un tall horitzontal de l’Ajuntament, amb treballadors polivalents en l’atenció ciutadana que realitza una major part de la seva gestió de manera immediata sense altres interlocutors.  

L’Oficina d’Atenció Ciutadana va realitzar prop de 86.000 atencions l'any 2014

per Comunicació darrera modificació 30/03/2015 14:56
El 46,15% dels tràmits estan relacionats amb el padró

L'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va atendre l’any passat 85.773 persones, 15.955 més que l’any 2013. El canal de preferència per part dels usuaris és el telèfon. Durant l’exercici anterior, es van rebre 67.740 trucades telefòniques (13.639 més que l’any anterior). El número de persones ateses presencialment també ha augmentat considerablement i la xifra es va situar en 17.169 ciutadans, 2.164 més que l’any anterior. Per via telemàtica, es van registrar 864 peticions que representa 152 més que l’any 2013. Aquestes són les principals dades que figuren a la Memòria de Gestió de l’OAC de l’any passat.

El 46,15% dels tràmits van estar relacionats amb el padró (un 5% més que l’any passat) i el 23,65%, a informació general (un 3% més que l’any passat). Una altra dada d’interès que figura a la memòria és que l’any passat es van registrar 6.823 factures, 1.813 més que l’exercici de 2013. També s’han atès 111 paradistes durant les festes majors, 196 expedients de guals, 200 preinscripcions a les escoles bressol, 230 tramitacions d’ajuts escolarització i menjador d’escoles bressol, 96 tramitacions de beques de Casals d’estiu, 130 ajuts de l’Escola Municipal de Música i 146 expedients relacionats amb la campanya de terrasses a la via pública.

El temps d’espera presencial se situa en 1 minut i 21 segons, 45 segons menys que l’any passat. En aquest apartat, s’inclouen tots els ciutadans atesos pel personal de l’ OAC (excloent els usuaris sense tiquet i les gestions telefòniques i telemàtiques). El temps d’atenció presencial ha estat de vuit minuts amb disset segons, 30 segons menys que l’any 2013.

L’OAC s’ha marcat com a objectius d’aquest any elaborar la carta de serveis i el quadre de comandament de gestió, millorar l’espai físic de l’OAC, continuar en el treball de la millora de tràmits i procediments, millorar en la gestió de les queixes i suggeriments, i millorar en la gestió de la informació de la centraleta.

L’OAC està situada a la plaça de la Vila 6, al costat de l’Ajuntament de Santa Perpètua. El seu horari és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. El web municipal, www.staperpetua.cat, disposa d’un espai destacat per a l’OAC , per mitjà del qual la ciutadania pot obtenir impresos per fer diversos tràmits, de manera que es poden estalviar desplaçaments innecessari

 

L'Ajuntament obre del 13 al 30 d'abril el període per sol·licitar cita prèvia per a les escoles bressol municipals

per Comunicació darrera modificació 04/05/2017 14:26
Les EBM Can Folguera, Els Pins i l'Espiga celebraran jornada de portes obertes el 25 d'abril

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda obre del 13 al 30 d’abril el període per sol·licitar cita prèvia per a la inscripció de nadons i infants a les escoles bressol municipals. L’EBM Can Folguera, EBM L’Espiga i EBM Els Pins són els tres centres públics d’educació de 0 a 3 anys del nostre municipi que oferiran un total de 308 places per al proper curs 2015-2016, de les quals es troben vacants 167, distribuïts en 24 de nadons, 80 d’un i dos anys i 63 de dos-tres anys. La resta de places es mantenen ocupades pels infants que continuen escolaritzats.

Tots tres centres celebraran jornada de portes obertes el dissabte 25 d’abril de 10 a 13 hores per tal de mostrar a les famílies les instal·lacions i les activitats i l’equip educatiu de cada centre escolar.

Del 13 al 30 d’abril, les famílies interessades a matricular el seu fill/a a les escoles bressol municipals poden demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) trucant al telèfon 93 574 32 34. La cita prèvia es realitza per tal de facilitar el tràmit de la preinscripció, que serà del 4 al 15 de maig.

La Junta de Govern Local, en la seva darrera sessió, ha aprovat el calendari de preinscripció i matriculació i l’oferta de vacants i de grups. L’EBM Can Folguera (plaça de Federico García Lorca) oferta 8 places de lactants, 31 del grup 1-2 anys i 21 del grup 2-3 anys. Els Pins (carrer de la Baronia, 9) ofereix les mateixes places, mentre que l’Espiga (avinguda de Barcelona, 32) té vuit vacants de lactants, 18 del grup 1-2 anys i 21 de 2-3 anys.

La Regidoria d’Educació s’encarrega del servei d’Escola Bressol Municipal, que es gestionen de forma indirecta a través d’empreses adjudicatàries. Actualment, l’EBM Can Folguera està adjudicada a la Cooperativa Mainada, mentre que les EBM Els Pins i l’Espiga les gestionen la Fundació Pere Tarrés.

La Regidoria destaca que hi ha una aula de lactants amb vuit places casdacuna en cada escola bressol municipal. Un dels objectius d’atenció a la infància del departament d’Educació és garantir l’atenció educativa de qualitat als infants de 0 a 3 anys, contribuir a la conciliació de la vida laboral i familiar i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al servei a les famílies amb rendes més baixes a través de convocatòries públiques de subvencions. L’Ajuntament ofereix ajuts d’escolarització i de menjador. Per a aquest curs, el Consistori ha aprovat el preu públic de les EBM que s’estableix en 180 euros mensuals, de setembre a juny, tot i que el servei també funciona al juliol i només tanca al mes d’agost.

D’altra banda, la Regidoria d’Educació ha destacat que Santa Perpètua compta amb el nombre més elevat de places d’escola bressol municipal per cada cent habitants de les 235 localitats de la província de Barcelona que tenen centres d’aquestes característiques. Segons un estudi de l’organisme provincial, realitzat durant el curs 2012-2013, Santa Perpètua comptava amb 1,38 places per cada cent habitants. Només Sant Joan Despí, amb 1,05, i Vilassar de Mar, amb 1,24, superen la plaça per cada cent habitants. Poblacions com Sabadell o Terrassa no arriben al 0,5, amb un 0,48 i un 0,47; respectivament.

Des de l’any 2011 s’ha experimentat una davallada progresiva de demanda que ha conduït que a l’actualitat gairebé tothom que vulgui pot obtenir una plaça a les escoles bressol municipals, en el cas dels infants d’1 i 2 anys.

Enquesta de satisfacció

Una enquesta de satisfacció realitzada cada curs per la Regidoria d’Educació als pares i mares dels infants de l’Escola Bressol Municipal detalla que, en el cas del curs passat, uns dels aspectes més valorats són el bon tracte del personal que treballa a l’escola, la professionalitat, el bon tracte i la bona atenció i la cura que reben els infants, la proximitat i el tracte afectuós, i la bona comunicació amb els mestres, l’adquisició d’hàbits, la relació mestre-infant, el foment de l’autonomia dels nens i que els infants hi van feliços”, segons ha detallat la regidora d’Educació, Neus Garcia. Altres aspectes destacats pels progenitors del model són “els valors que es transmeten i el tracte atent, afectuós, seriós i professional que dispensen a les famílies i als infants”. Els pares i mares perpetuencs també van valorar molt positivament el conjunt de l’equip d’educadores i les directores, l’atenció que presten als infants i la comunicació diària de la mestra amb la família”, ha destacat Neus Garcia. El nivell de satisfacció global d’aquests darrers cursos està valorat per sobre dels 9 punts sobre 10, encara que la Regidoria recorda que sempre hi ha aspectes que cada curs s’intenten millorar. 

Horaris especials de Nadal als equipaments municipals

per Comunicació darrera modificació 21/12/2015 13:24

L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha informat dels horaris especials durant aquestes festes de Nadal i Reis dels diferents equipament municipals.

L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) i la Casa de la Vila romandran obertes tots els dies laborables en horari de matí, del 23 de desembre al 4 de gener, a excepció del dia 31 en què ambdos equipaments tancaran. Pel que fa a l'edifici de Desenvolupament Local, situat al Complex Granja Soldevila, també tancarà l'últim dia de l'any, tot i que del 24 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos, només funcionarà el servei de consergeria en horari de 8 a 15 hores.

Pel que fa als centres cívics municipals, els de Can Folguera i Can Taió romandran tancats del 24 de desembre al 6 de gener, mentre que els de Mas Costa, el Vapor i la Florida no obiran els dies 24 i 31 de desembre i 2 de gener. Per últim, el Centre Cívic La Creueta tancarà els dies 24, 30 i 31 de desembre i 4 i 5 de gener.

El Servei local de Català i l'Escola Municipal de Música i Dansa tancaran del 23 de desembre al 8 de gener, mentre que l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) i la Granja Soldevila, ho faran del 24 de desembre al 6 de gener. Pel que fa a la Biblioteca Municipal Josep Jardí, no obrirà del 25 de desembre al 3 de gener.

En el cas del Pavelló d'Esports i les piscines municipals obriran tots els dies, tot i que el 24, 27 i 31 de desembre i el 3 i 5 de gener, obrirà fins a les 15 hores.

Pel que fa al Mercat Municipal, els dies 22, 23 i 30 de desembre les instal·lacions obriran fins a les 20 hores i no tancaran al migdia, mentre que els dies 24 i 31 de desembre estarà obert fins a les 15 hores. 

Per últim, Ràdio Santa Perpètua i La Promotora tancaran per vacances de Nadal del 24 de desembre al 3 de gener, ambdós inclosos.

Horaris de Nadal als equipaments municipals

L'Ajuntament obrirà del 4 al 29 de gener el termini per sol·licitar la subvenció del rebut de l'IBI

per Comunicació darrera modificació 28/12/2015 14:26
El Consistori bonifica amb 150 euros el rebut de l’impost sobre béns immobles a famílies en situació econòmica desfavorida

L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda obrirà del 4 al 29 de gener el termini de sol·licituds perquè la ciutadania es pugui acollir a l'ajut de 150 euros en el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles Urbans (IBIU), que el Consistori atorga a aquelles famílies del municipi que estiguin en situació d’atur i/o suportant circumstàncies econòmiques desfavorides i compleixin els requisits establerts en les bases per poder gaudir de l’ajut.

Les famílies que vulguin optar a aquest ajut han de presentar la seva sol·licitud entre els dies 4 i 29 de gener al Registre General de l’Ajuntament, situat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). En el moment de fer la sol·licitud, s’haurà de justificar la situació, aportant la documentació requerida a les bases d’aquesta convocatòria, on també s'estableixen el requisits necessaris per poder accedir a aquests ajuts.

L'ajut consisteix en una reducció de 150 euros de l'import de l'Impost, que serà compensat en el rebut de l'IBIU de l'exercici 2016.

Les escoles bressol municipals organitzen portes obertes aquest dissabte

per Comunicació darrera modificació 04/05/2017 13:35
Per a la preinscripció, les famílies han de demanar cita prèvia a l'OAC del 18 al 29 d’abril

Les escoles bressol municipals Can Folguera, L’Espiga i Els Pins celebraran portes obertes aquest dissabte 16 d’abril de 10 a 13 hores amb l’objectiu de mostrar a les famílies les instal·lacions i el projecte educatiu de cada centre escolar. Els tres centres públics d’educació de 0 a 3 anys del nostre municipi oferiran un total de 275 places per al proper curs 2016-2017, de les quals es troben vacants 164, distribuïdes en 24 de nadons, 66 d’1 i 2 anys i 74 de 2-3 anys, segons dades de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Santa Perpètua. La resta de places són ocupades pels infants que continuaran escolaritzats el proper curs. L’Escola Bressol Els Pins manté set grups, Can Folguera en tindrà sis, mentre que l’Espiga comptarà amb cinc.

Del 18 al 29 d’abril, les famílies interessades a matricular el seu fill o filla a les escoles bressol municipals poden demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) trucant al telèfon 93 574 32 34. La cita prèvia es realitza per tal de facilitar el tràmit de la preinscripció, que serà del 2 al 13 de maig. La publicació de les llistes amb el barem serà el 23 de maig i del 24 al 26 del mateix mes serà el termini per presentar al·legacions. El sorteig d’assignació de places, si hi hagués més demanda que oferta al centre sol·licitat, es realitzarà el 24 de maig a les 9 hores. El període de matriculació a l’escola bressol assignada serà del 6 al 10 de juny.

L’EBM Can Folguera, situada a la plaça de Federico García Lorca, oferta 8 places de lactants, 18 del grup 1-2 anys i 36 del grup 2-3 anys. Els Pins, situada al carrer de la Baronia, 9, ofereix vuit de lactants, 31 d’1-2 anys i 23 de 2-3 anys, mentre que l’Espiga (avinguda de Barcelona, 32) té vuit vacants de lactants, 17 del grup 1-2 anys i 15 de 2-3 anys.

Un dels objectius d’atenció a la infància de la Regidoria d’Educació és garantir l’atenció educativa de qualitat als infants de 0 a 3 anys, contribuir a la conciliació de la vida laboral i familiar i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al servei a les famílies amb rendes més baixes a través de convocatòria pública de subvencions. L’Ajuntament de Santa Perpètua ofereix ajuts d’escolarització i de menjador.

L'Ajuntament obre una convocatòria de subvencions a les entitats, dotada amb 146.000 euros

per Comunicació darrera modificació 08/05/2017 14:24
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 25 d'abril

L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha obert el termini per tal que les entitats puguin sol·licitar subvencions per a activitats i projectes d'interès públic i social en els àmbits de l'Àrea de Ciutadania i Promoció Local. El Consistori disposa d'un pressupost de 146.000 euros per a aquests ajuts, que s'adrecen a les entitats del municipi que duguin a terme projectes, activitats i serveis en els àmbits de la cultura; els esports; l'educació; la salut; la igualtat; la joventut; la infància i l'adolescència; la participació ciutadana; la dinamització veïnal; el civisme i la convivència; la cooperació i la solidaritat internacional; el benestar social; i la protecció dels animals. L'objectiu és fomentar les activitats o projectes que tinguin per finalitat la millora de la cohesió i la inclusió social de la ciutat, el foment dels valors socials i culturals, formes de participació i el civisme i la convivència i promoure l'associacionisme, el voluntariat, l'acció comunitària i la defensa de la igualtat igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre d'altres aspectes.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació requerida es poden presentar als registres de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), de la Granja Soldevila i del Pavelló d'Esports o mitjançant instància telemàtica al web municipal. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dilluns 25 d'abril.

Bases de la convocatòria

Educació obre fins al 29 d'abril el període per demanar cita prèvia per a la preinscripció a les escoles bressol municipals

per Comunicació darrera modificació 05/05/2017 11:49

La Regidoria d'Educació ha obert aquest dilluns 18 d'abril el termini per tal que les famílies interessades a matricular el seu fill o filla a les escoles bressol municipals demanin cita prèvia per iniciar el procés de preinscripció. Les famílies poden contactar fins al 29 d'abril amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) trucant al telèfon 93 574 32 34. La cita prèvia es realitza per tal de facilitar el tràmit de la preinscripció, que serà del 2 al 13 de maig. La publicació de les llistes amb el barem serà el 23 de maig i del 24 al 26 del mateix mes serà el termini per presentar al·legacions. El sorteig d’assignació de places, si hi hagués més demanda que oferta al centre sol·licitat, es realitzarà el 24 de maig a les 9 hores. El període de matriculació a l’escola bressol assignada serà del 6 al 10 de juny.

Santa Perpètua disposa de tres escoles bressol municipals: Can Folguera, L'Espiga i Els Pins. Els tres centres oferiran un total de 275 places per al proper curs 2016-2017, de les quals es troben vacants 164, distribuïdes en 24 de nadons, 66 d’1 i 2 anys i 74 de 2-3 anys, segons dades de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Santa Perpètua. La resta de places són ocupades pels infants que continuaran escolaritzats el proper curs. L’Escola Bressol Els Pins manté set grups, Can Folguera en tindrà sis, mentre que l’Espiga comptarà amb cinc.

L’EBM Can Folguera, situada a la plaça de Federico García Lorca, oferta 8 places de lactants, 18 del grup 1-2 anys i 36 del grup 2-3 anys. Els Pins, situada al carrer de la Baronia, 9, ofereix vuit de lactants, 31 d’1-2 anys i 23 de 2-3 anys, mentre que l’Espiga (avinguda de Barcelona, 32) té vuit vacants de lactants, 17 del grup 1-2 anys i 15 de 2-3 anys.

Un dels objectius d’atenció a la infància de la Regidoria d’Educació és garantir l’atenció educativa de qualitat als infants de 0 a 3 anys, contribuir a la conciliació de la vida laboral i familiar i garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al servei a les famílies amb rendes més baixes a través de convocatòria pública de subvencions. L’Ajuntament de Santa Perpètua ofereix ajuts d’escolarització i de menjador.

Educació obre fins el 13 de maig el període de preinscripció a les escoles bressol municipals

per Comunicació darrera modificació 02/05/2016 13:51

Aquest dilluns 2 de maig comença el període de preinscripció a les escoles bressol municipals. El tràmit que s'ha de fer a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) es perllongarà fins al 13 de maig.

Santa Perpètua disposa de tres escoles bressol municipals Can Folguera, L’Espiga i Els Pins que oferiran un total de 275 places per al proper curs, segons dades de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Santa Perpètua. L’Escola Bressol Els Pins manté set grups, Can Folguera en tindrà sis, mentre que l’Espiga comptarà amb cinc.

L’EBM Can Folguera oferta 8 places de lactants, 18 del grup 1-2 anys i 36 del grup 2-3 anys. Els Pins ofereix vuit de lactants, 31 d’1-2 anys i 23 de 2-3 anys, mentre que l’Espiga té vuit vacants de lactants, 17 del grup 1-2 anys i 15 de 2-3 anys.

La preinscripció a les EBM serà del 2 al 13 de maig, però a Santa Perpètua l'Ajuntament va oferir unes setmanes abans cita prèvia l'OAC amb l'objectiu de facilitar tot el tràmit. Si no s'ha demanat ara és el moment d'apropar-se a l'OAC.

El període de matriculació ja a l’escola bressol assignada serà del 6 al 10 de juny.

L'Ajuntament manté obert fins al 10 de maig el període de sol·licitud de beques per als casals d'estiu i el campus esportiu

per Comunicació darrera modificació 05/05/2017 12:35
No s'ha d'aportar la inscripció al casal en el moment de sol·licitar la beca

L'Ajuntament manté obert fins al proper dimarts 10 de maig el termini per presentar sol·licituds a la convocatòria de beques dels casals d'estiu i del campus esportiu, adreçades a les famílies del municipi en vulnerabilitat econòmica . Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC). Els ajuts seran del 25, 50, 75 o 100%, en funció de la renda de les famílies. També es tenen en compte i es bonifiquen altres situacions com el grau de discapacitat d'algun membre de la unitat familiar i els casos d'infants en acolliment i de famílies monoparentals.

Malgrat que les bases de la convocatòria estableixen que cal aportar el full d'inscripció del casal o campus per formalitzar la sol·licitud de beca, l'Ajuntament ha informat que no serà necessari. El Consistori ha detallat que les preinscripcions als casals d'estiu de les escoles públiques tindran lloc després del tancament de la convocatòria de beques i que, per tant, les famílies no podrien aportar aquesta documentació. Per aquest motiu, ha assenyalat, que seran les pròpies AMPA dels centres qui aportaran a l'Ajuntament els fulls d'inscripció, un cop tancats els terminis.

Bases de la Convocatòria 

Informació dels Casals d'Estiu i del Campus Esportiu (EstiuSPM)

L'Ajuntament ha obert el termini per presentar obres al XXIVè Premi de Poesia i Contes Breus

per Comunicació darrera modificació 05/05/2016 15:23

L'Ajuntament de Santa Perpètua ha obert aquesta setmana el termini per presentar obres al XXIVè Premi de Poesia i Contes Breus. El certamen repartirà premis per un import de 3.500 euros. La presentació d'obres es perllongarà fins al 13 de novembre.

El Premi de Poesia i Contes Breus pretén fomentar la creació literària incentivant l’escriptura de prosa i poesia, segons ha informat la Regidoria de Cultura. Els originals es podran presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), per correu ordinari o telemàticament a través del web de l'Ajuntament.

Aquesta XXIVa edició del certamen literari ret homenatge a l'escriptora catalana Caterina Albert, reconeguda pel seu pseudònim, Víctor Català, i autora d'obres com Drames rurals, Caires vius i Solitud.

El primer premi per cada categoria, de poesia i contes breus, està dotat amb mil euros i el jurat podrà atorgar dos accèssits de 300 euros cadascú i un premi local també de 150 euros per categoria.

Les bases estableixen que els contes tindran una extensió màxima de cinc folis i les poesies, de 150 versos. El jurat, que estarà format per persones vinculades al món literari, podrà declarar el premis deserts.

Els autors hauran d'adjuntar dues còpies de l’obra (no retornables) i un cd amb l’obra digitalitzada en format pdf. En un sobre tancat, cal afegir la següent documentació: títol de l’obra (s'ha de fer constar també a l’obra), nom i cognoms, adreça, fotocòpia del DNI, telèfon, i adreça electrònica.

El veredicte del XXIVè Premi de Poesia i Contes Breus es farà públic en el marc de la Nit de la Cultura 2017.

Bases del XXIVè Premi de Poesia i Contes Breus 

oac

per Ana Ruiz darrera modificació 19/01/2015 14:07