Vés al contingut (premeu Retorn)

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

per prova darrera modificació 02/10/2014 13:08

CAPÍTOL I

NATURALESA I FUNCIONS


Article 1

El Consell Municipal dels Mitjans de Comunicació és l’òrgan de participació sectorial en les matèries relacionades amb els mitjans de comunicació de titularitat municipal i es constitueix a l’empara del que disposa l’article 59 de la Llei 8/1987, de 25 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

Article 2

Seran funcions pròpies del Consell Municipal dels Mitjans de Comunicació, les següents:

a) Formular propostes d’actuació a l’Ajuntament en les matèries pròpies del servei d’informació prestat a través dels mitjans de comunicació de titularitat municipal.

b) Emetre informes, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, sobre matèries relacionades amb l’esmentat servei.

c) Formular suggeriments en relació amb el funcionament dels mitjans de comunicació de titularitat municipal. 

 

CAPÍTOL II

ÒRGANS DE GOVERN


Article 3

Els òrgans del Consell són el Ple i la Presidència. 

 

SECCIÓ 1a EL PLE DEL CONSELL 

 

a) Un President, que serà l’Alcalde o l’Alcaldessa, o el Regidor o la Regidora en qui delegui.

b) Un/a Vicepresident/a, que serà un/a Regidor/a nomenat per l’Alcalde o Alcaldessa.

c) Un/a representant de cadascun dels grups municipals.

d) Un/a representant de les associacions de veïns .

e) Un/a representant de les entitats culturals.

f) Un/a representant de les entitats esportives.

g) Un/a representant de la resta d’entitats cíviques.


Article 5

La duració del mandat dels membres del Ple del Consell serà:

    • Respecte els representants dels grups municipals, coinicidirà amb la duració del mandat. 
    • Respecte els/les representants de les entitats, serà de dos anys. 


Article 6 .

Al Ple del Consell li correspon les funicons assenyalades a l’article 2.


SECCIÓ 2a DE LA PRESIDÈNCIA 

Article 7

Correspon al President: 


a) Exercir la direcció del Consell.

b) Fixar l’ordre del dia, convocar i presidir les sessions del Consell, així com moderar-ne els debats.

c) Traslladar els acords adoptats en el Ple del Consell a l’Ajuntament.

d) Autoritzar amb la seva signatura els escrits oficials del Consell

e) Adoptar les resolucions necessàries per al correcte funcionament del Consell.

f) Designar el Secretaria del Consell. 

 

Article 8

Correspondrà al Vicepresident, substituir el President en cas de vacant o delegació, absència o malaltia, assumint les atribucions que li són pròpies.

 

Article 9

1. El Secretari del Consell Municipal dels Mitjans de Comunicació assitirà amb veu i sense vot

2. Seran funcions pròpies del Secretari: 

a) Estendre acta de les sessions plenàries.

b) Registre de la correspondència

c) L’arxiu de la documentació i la custòdia del llibre d’actes. 

d) Tramitar les convocatòries i els ordres del dia de les sessions plenàries.

e) Expedir certificacions dels acords adoptats al plenari del Consell amb el vist-i-plau del President.

 

 

CAPITOL III

RÈGIM DE SESSIONSArticle 10

El Ple del Consell Municipal dels Mitjans de Comunicació es reunirà en sessió ordinària un cop cada semestre, i en sessió extraordinària sempre que ho consideri oportú el President.


Article 11

Les sessions plenàries, excepte les que tinguin caràcter urgent, s’hauran de convocar com a mínim amb dos dies d’antel·lació a la data de la celebració.
Juntament amb la convocatòria, es trametrà l’ordre del dia i l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

Article 12

El Ple del Consell quedarà vàlidament constituït amb l’assitència d’un terç del nombre legal dels seus membres. Aquest quòrum s’haurà de mantenir durant tota la sessió.

Article 13

El President adoptarà les mesures necessàries pel normal funcionament de les sessions, regint les regles aplicables a les sessions plenàries de l’Ajuntament.

Article 14

A les sessions plenàries del Consell hi assistiran amb veu però sense vot, el/la Cap del Gabinet d’Alcaldia i el/la Director/a de Mitjans de Comunicació.

Igualment podran assistir a aquestes sessions, amb veu però sense vot, aquelles persones que per a tractar una qüestió concreta nomeni el President.


Santa Perpètua de Mogoda, maig de 1997